Cēsu pilsētas SIA "Vinda" atrodas
Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101

Valdes priekšsēdētājs - 64107033
Tehniskā daļa - 64124463
Klientu apkalpošanas daļa - 64122957
Tīklu apkalpošanas iecirknis - 64107375; 29219434
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, laboratorija - 64125021
e-pasts:info@vinda.lv
"Vinda" avārijas dienests
Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: 64123893
Mob. tel.: 29144489
Cēsu novada pašvaldība
http://www.cesis.lvPAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU.

Publicēts 2017.gada 7.aprīlī

SIA “Vinda” paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “Vinda””

(id. Nr.VINDA2017/03).

1.      Pasūtītājs: Cēsu pilsētas SIA “Vinda”

Reģistrācijas Nr.49503000754

Juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

2.      Iepirkuma identifikācijas Nr. VINDA2017/03

3.      Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas piegāde.

4.      Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:

Akciju sabiedrība ”Latvenergo” (reģ. Nr.40003032949), adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

5.      Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 2017.gada 6.aprīlī

 


2017.gada 7.aprīlī

Parakstīts līgums par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas īstenošanu.

2017.gada 6.aprīlī Cēsu pilsētas SIA “Vinda” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” īstenošanu. Projekta mērķis: kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana. Galvenās darbības: jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Cēsu pilsētā, kanalizācijas tīklu pārbūve un jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Cēsu aglomerācijas robežās – Amatas novada Līvu ciema bijušās DKS “Agra” teritorijā.

Plānotās projekta kopējās izmaksas sastāda 1 019 734 EUR. Projekta darbības īstenošanas laiks – 60 mēneši.


2017.gada 28.martā

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” pārdod lietotas automašīnas.

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda” pārdod šādas lietotas automašīnas:

1.                  automašīna VW TRANSPORTER, kravas furgons, valsts reģistrācijas Nr.GM6904, krāsa – balta, izlaiduma gads – 2002., motora tilpums – 2,46 l benzīns, spidometra rādītājs – 149822 km, cena – 800,00 EUR, tajā skaitā PVN;

2.                  automašīna MAZDA 6, pasažieru, valsts reģistrācijas Nr.GU1291, krāsa- gaiši pelēka,  izlaiduma gads- 2004., motora tilpums- 2 l benzīns, spidometra rādītājs – 142397 km, cena – 800,00 EUR, tajā skaitā PVN;

3.                  automašīna NISSAN NAVARA, kravas transporta, valsts reģistrācijas Nr.HG3399, krāsa- melna, izlaiduma gads – 2008., motora tilpums – 2,5 l dīzeļdegviela, spidometra rādītājs – 203701 km, cena – 6 600,00 EUR, tajā skaitā PVN.

Pārdodamās automašīnas var apskatīt SIA “Vinda” administrācijas ēkas pagalmā, Valmieras ielā 10, Cēsīs, iepriekš sazinoties ar Klientu apkalpošanas speciālistu Laimoni Kaupi ( tālr. 64107373, mob. 26412225).

 
PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU.

 

Publicēts 2017.gada 24.martā

 

SIA “Vinda” paziņo par pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā “Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde”

(id. Nr.VINDA2017/01).

1.      Pasūtītājs: Cēsu pilsētas SIA “Vinda”

Reģistrācijas Nr.49503000754

Juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

2.      Iepirkuma identifikācijas Nr. VINDA2017/01

3.      Iepirkuma priekšmets: aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde .

4.      Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:

SIA “HES1”(reģ. Nr.40103386743), adrese: Sērenes iela 4-59, Rīga, LV-1058.

5.      Pretendenta piedāvātā līgumcena ( 1 gab.): 14,94 EUR (bez PVN).

6.      Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts: 2017.gada 23.martā.

 

 

 
2017.gada 23.martā

Precizējumi iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “VINDA”” (id.Nr.VINDA2017/03) ietvaros.

1.Iepirkuma procedūras “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA “VINDA” (id.Nr.VINDA 2017/03)” ietvaros ir uzdots jautājums un sniegta atbilde.

Jautājums: Ir radušās neskaidrības par Līguma 3.7. un 5.1.3. punktiem. Minētajos punktos ir atsauce uz izņēmumu – Pielikumā Nr.1 norādīto Lietotāja objektu ar kārtas Nr.161, taču šajā pielikumā ir iekļauti tikai 36 objekti un kārtas numuri, tādēļ lūgums Līgumu precizēt.

Vienlaikus nepieciešams precizēt Līguma punktu numerāciju, jo Līgumā ir divi punkti ar numuru 5.1.4.

Atbilde: 1. Nolikuma Pielikumā Nr.4 “Elektroenerģijas tirdzniecības līguma projekts” Līguma 3.7.punktā tiek dzēsts teksts iekavās “izņemot uz Pielikumā Nr.1 norādīto Lietotāja objektu ar kārtas Nr.161 attiecināmo maksu”.

2. Nolikuma Pielikumā Nr.4 “Elektroenerģijas tirdzniecības līguma projekts” Līguma 5.1.3. punktā tiek dzēsts teksts iekavās “šis Līguma noteikums netiek attiecināts uz Pielikumā Nr.1  norādīto Lietotāja objektu ar kārtas Nr.161).

Līgumā ir precizēta divu punktu numerācija- 5.1.4 “Parakstot Līgumu, Lietotājs.....” un 5.1.5.punkts “10 (desmit) dienu laikā...”

 2. Nolikuma Pielikumā Nr.4 “Elektroenerģijas tirdzniecības līguma projekts” Līguma 12.4. punkts tiek precizēts un izteikts šādā redakcijā: “Lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to vismaz 21 (divdesmit vienu) dienu iepriekš rakstiski brīdinot Tirgotāju. Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu tiek noteikta izrakstītajos rēķinos norādītās maksas par elektroenerģiju 1 (viena) mēneša vidējā maksājuma apmērā, kurš sareizināts ar skaitli 1/6 (viena sestā daļa) un ar pilnu mēnešu skaitu no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.

Maksu aprēķina šādi: Maksa=Rēķ(vid) x 1/6 x Mēn. Skaits, kur: Rēķ(vid)-1 (viena) mēneša vidējais maksājums par elektroenerģiju; Mēn. Skaits- pilnu mēnešu skaits no Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienas līdz elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām.”

Iepirkumu komisija 

 


2017.gada 16.martā

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” izsludina sarunu procedūru “Elektroenerģijas piegāde Cēsu pilsētas SIA „VINDA” (identifikācijas Nr.VINDA2017/03). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 30.marts plkst.10.00.

Sarunu procedūras nolikumu lejupielādēt šeit.
2017.gada 7.martā

Iepirkums “Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde” (id.Nr.VINDA 2017/01)

Iepirkuma procedūras “Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde” (id.Nr.VINDA 2017/01)” ietvaros ir uzdots jautājums un sniegta atbilde.

Jautājums: Saskaņā ar iepirkuma "Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde (id.Nr. VINDA2017/01)" tehniskiem noteikumiem skaitītājam jābūt pussausa tipa.
 Lūdzu paskaidrojiet, ko nozīmē pussausais tips? 

Atbilde: Pussausā tipa skaitītājs – skaitītājs, kuram plūsmas pārraide no darba rata uz skaitļošanas mehānismu balstās uz slapjā tipa skaitītāja principu, kad darba rats un skaitļošanas mehānisms savienots pa taisno ar asi, nevis ar magnētisko sajūgu kā sausā tipa skaitītāji. Magnētiskā sajūga neesamība padara skaitītāju pilnīgi aizsargātu attiecībā uz ārējo magnētisko lauku.

Atšķirībā no slapjā tipa skaitītāja pussausā tipa skaitītāja rullīšu mehānisms, kas atrodas kapsulā un ciparnīca ar skaitītāja marķējumu nav kontaktā ar ūdeni, tāpēc skaitītāja rādījumu nolasīšanu neietekmē ūdens kvalitāte (piemaisījumi, piemēram, dzelzs).

 

Iepirkuma komisija
2017.gada 28.februārī


Iepirkums “Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde” (id.Nr.VINDA 2017/01)

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” uzaicina jūs piedalīties iepirkumā

Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde (id Nr. VINDA2017/01)

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks.

Piedāvājumus iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu uz adresi: SIA “Vinda”, Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101 līdz 2017.gada 14. martam plkst.10.00.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 14.martā plkst.10.00 SIA “Vinda” administrācijas ēkas apspriežu zālē Valmieras ielā 10, Cēsīs. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformējums.

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi “Aukstā ūdens patēriņa mērītāju piegāde” (id.Nr.VINDA2017/01) un pretendenta nosaukumu.

Piedāvājumu sagatavot latviešu valodā saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikums Nr.1).

Prasības pretendentam.

1.Pretendentam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajās skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eur.

2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2. punktos noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamajās datu bāzēs internetā.

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

 • Pretendenta piedāvājums

 • Tehniskā specifikācija

 • Reģistrācijas apliecības, ja tāda ir izsniegta, apliecināta kopija

 • Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu.

Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz 1 (vienu) skaitītāja modeli. Skaitītāja modeļa paraugs tiks atgriezts pretendentam 2 nedēļu laikā pēc lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas. Par ūdens patēriņa mērītāja modeļa parauga pieņemšanu un nodošanu atpakaļ tiks sastādīts attiecīgi pieņemšanas-nodošanas akts.

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

 • nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 eur, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešu pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;

 • Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tā apliecināta kopija.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

 • Tehniskajā specifikācijā noteikto mērītāju izmaksas, ievērtējot piegādes termiņa nosacījumus;

 • Piegādes izdevumi;

 • Citi izdevumi, ja tādi ir paredzami,

 • Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.

 1. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.2) norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.

 2. No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

 3. Lēmums tiks pieņemts 6 (sešu) darba dienu laikā no atvēršanas sanāksmes dienas. Ja būs nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana no pretendentiem, tad lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts.

 4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai ja piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš.

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Informācija par iepirkumu: Laimonis Kaupe (mob.tel.26412225)

Pielikums Nr.1 Piedāvājuma forma

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

2017.gada 23.februārī


Testēšanas pārskati dzeramajam ūdenim par I ceturksni. 

Atbilstoši ar Veselības Inspekciju saskaņotajai dzeramā ūdens monitoringa programmai ir veikta dzeramā ūdens kvalitātes pārbaude Cēsīs un Jāņmuižā. Dzeramā ūdens kvalitāte ir laba un tā  atbilst MK noteikumiem Nr. 235  “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības”.

Papildus materiālus skatīt šeit
2016.gada 28.jūnijā


Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,VINDA” 2015.gada pārskats,  skatīt šeit. (lejuplādēt pievienoto dokumentu).
Zinātnes centrā Z(in)oo izveidots interaktīvs
Cēsu ūdensapgādes modelis.

Nāc, apskaties un uzzini kaut ko jaunu!
 "Vindas" birojs - Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novads

 "Vindas" birojs