Cēsu pilsētas SIA "Vinda" atrodas
Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101

Valdes priekšsēdētājs - 64107033
Tehniskā daļa - 64124463
Klientu apkalpošanas daļa - 64122957
Tīklu apkalpošanas iecirknis - 64107375; 29219434
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, laboratorija - 64125021
e-pasts:info@vinda.lv
"Vinda" avārijas dienests
Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: 64123893
Mob. tel.: 29144489
Cēsu novada pašvaldība
http://www.cesis.lv


2017.gada 23.februārī


Testēšanas pārskati dzeramajam ūdenim par I ceturksni. 

Atbilstoši ar Veselības Inspekciju saskaņotajai dzeramā ūdens monitoringa programmai ir veikta dzeramā ūdens kvalitātes pārbaude Cēsīs un Jāņmuižā. Dzeramā ūdens kvalitāte ir laba un tā  atbilst MK noteikumiem Nr. 235  “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības”.

Papildus materiālus skatīt šeit
2016.gada 11.jūlijā

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

      Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība


Cēsu pilsētas SIA „Vinda
” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta ietvaros rīkotās iepirkuma būvniecības līgumam

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (identifikācijas Nr.VINDA2016/01_KF)) ietvaros līguma slēgšanas tiesības piešķir SIA „WOLTEC” (reģ. Nr.44103097350).

   Pretendenta piedāvātā līguma cena (bez PVN) ir 402 544,98 EUR (četri simti divi tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro un 98 centi).

Lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2016.gada 7.jūlijā.

Ieguldījums tavā nākotnē!Svarīgs paziņojums!

Cēsu pilsēta SIA “Vinda” ir konstatējusi dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanos Cēsu pilsētas centralizētajā  ūdensapgādes tīklā, tāpēc ir uzsākta ūdens hlorēšana.  Dzeramo ūdeni no krāna  drīkst lietot tikai uzvārītu!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


2016.gada 28.jūnijā


Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,VINDA” 2015.gada pārskats,  skatīt šeit. (lejuplādēt pievienoto dokumentu).2016.gada 7.jūnijā

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

      Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta ietvaros rīkotās iepirkuma procedūras pakalpojumu  līgumam  

Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (identifikācijas Nr.VINDA2016/02_KF)) ietvaros līguma slēgšanas tiesības piešķir SIA „Akorda” (reģistrācijas Nr.40003686472).

Pretendenta piedāvātā līguma cena (bez PVN) ir 11 200.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši un divi simti euro un 00 centi).

Lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2016.gada 27.maijā.

 Ieguldījums tavā nākotnē!

 


2016.gada 16.maijā

Atbilde uz iesniegto jautājumu atklātā konkursa „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros.

Atklātā konkursa “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros ir saņemts jautājums un tiek sniegta atbilde:

Jautājums: Projekta tehniskajā specifikācijā, p-tā., 5.2.prasības pielietojamajiem materiāliem ir norādītas produktu minimālās prasības: Kanalizācijas pašteces cauruļvadiem –projektējami no monolītsienu polipropilēna (PP) sadzīves kanalizācijas caurulēm ar monolītām ribām, kuras atbilst standartiem LVS EN 13476-3 vai EN 14758 un ir ar paaugstinātu triecienizturību zemās gaisa temperatūrās (-10˚C), ar palielinātu caurules iekšējās virsmas sieniņu biezumu, ieguldes klase SN 8, DN200;

Vai projekta realizācijai drīkst izmantot PP (polipropilēna) gludsienu monolītās, SN8 caurules, kas atbilst standartam LVS EN13476-2ar paaugstinātu triecienizturību zemās gaisa temperatūrās (-100C), ar palielinātu caurules iekšējās virsmas sieniņu biezumu, ieguldes klase SN8, DN200, piem. MULTI RIGID PP SN8.

Projekta tehniskajā specifikācijā definētie minimālie produktu raksturlielumi, salīdzinājums ar piedāvāto produktu.

Nr.p.k

Projektā norādītās, būtiskās prasības materiāliem

MULTI RIGID PP SN8 caurules ekspluatācijas īpašības, raksturlielumi

1.

Standarts LVS EN13476-3 vai EN14758

LVS EN13476-2

2.

Materiāls PP- polipropilēns

Materiāls PP- polipropilēns

3.

Triecienizturība -10˚C

Triecienizturība -10˚C, marķējums NordicPolymark ( ziemeļvalstu kvalitātes zīme) un sniegpārsliņa, kas apliecina veiktos testus

4.

Caurulēs iekšējās virsmas, sieniņu biezums DN/OD200/ID175mm; sienas biezums 3-3,5mm, piem. UPONOR ULTRA RIB2

MULTI RIGID PP DN/OD200/ID184mm sienas biezums 7.7-8.2mm. Gludsienu cauruļvadiem ir paaugstināta garenvirziena lieces noturība.

5.

Caurules iekšējās virsmas sieniņu biezumsDN/OD200/ID184mm; sienas biezums 7.7-8.2mm piem. UPONOR ULTRA CLASSIC

MULTI RIGID PP DN/OD200/ID184mm sienas biezums 7.7.-8.2mm. Gludsienu cauruļvadiem ir paaugstināta garenvirziena lieces noturība.

Atbilde: Minimālās prasības pielietojamajiem materiāliem ir norādītas Tehnisko specifikāciju 5.2. punktā. projektējami no monolītsienu polipropilēna (PP) sadzīves kanalizācijas caurulēm ar monolītām ribām, kuras atbilst standartiem LVS EN 13476-3 vai EN 14758 un ir ar paaugstinātu triecienizturību zemās gaisa temperatūrās

(-10˚C), ar palielinātu caurules iekšējās virsmas sieniņu biezumu, ieguldes klase SN 8, DN200

Atbilstoši tālāk punktā 5.2. minētajam Uzņēmējs var piedāvāt iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem standartiem un Izpildītājam ir jāsniedz izsmeļoša informācija par atšķirībām starp minētajiem standartu nosacījumiem
2016.gada 12.maijā

 Atbilde uz iesniegtajiem jautājumiem atklātā konkursa „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros.

 Atklātā konkursa “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros ir saņemti jautājumi un tiek sniegtas atbildes:

1. jautājums: Cik bieza ir esošā asfalta sega Rožu ielā, vai būs pietiekoši, ja Uzņēmējs to atjaunos 6cm biezā kārtā?  

Atbilde: Jā, būs pietiekoši atjaunot 6 cm biezā kārtā.

2. jautājums: Vai pretendents būs izpildījis Nolikuma 9.3.1.apakšpunkta c.prasības norādot arī ūdensapgādes spiedvada ar dn90 un lielāks projektēšanu?

Atbilde: Jā, Pretendents būs izpildījis Nolikuma 9.3.1.apakšpunkta c.prasības, norādot arī ūdensapgādes spiedvada ar dn90 mm projektēšanu.

3. jautājums: Lūdzam nodrošināt Nolikuma B1 Pielikumu “Piedāvājuma pielikums” un C Pielikums (veidņu paraugi) Word formātā.

Atbilde: Nolikuma B1 pielikums un C pielikums Word formātā ir pievienoti pielikumā.

 Pielikums:

 Nolikuma B1 pielikums - skatīt šeit.
 Nolikuma C pielikums - skatīt šeit.
2016.gada 12.maijā

 

Atbilde uz iesniegtajiem jautājumiem atklātā konkursa „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros.

 

Atklātā konkursa “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros ir saņemti jautājumi un tiek sniegtas atbildes to uzdošanas secībā:

1.Jautājums: Vēlamies precizēt Nolikuma 9.2.punkta un 10.3.3.punkta prasības attiecībā uz finanšu apgrozījumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā:

Vai pēdējie 3 gadi ir 2013., 2014.,2015.g? Vai arī pēdējie pārskata gadi, par kuriem VID iesniegti gada pārskati?

Atbilde: Pretendents var uzrādīt finanšu apgrozījumu par pēdējiem trīs gadiem (2012., 2013. un 2014.), ja vēl nav apstiprināts gada pārskats par 2015.gadu.

2.jautājums: Vai Pretendents izpilda finanšu apgrozījuma prasību, ja norāda apgrozījuma apjomu tikai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu jomā?

Atbilde: Jā, Pretendents izpilda finanšu apgrozījuma prasību, norādot apgrozījuma apjomu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu jomā.

 


2016.gada 11.maijā

Atklātā konkursa „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.nr.VINDA 2016/01_KF)

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols.


2016.gada 10.maijā plkst.10.00
Sanāksmē piedalās: Pasūtītāja pārstāvji: V.Šveice- tehniskās struktūrvienības vadītāja, A.Murma- inženieris, A.Krastiņa- projektu koordinatore un Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji.

1. Sanāksmes dalībnieki dodas uz projekta izpildes vietu – Amatas novada Līvu ciema DK “Agra” teritoriju.
2. Pēc vietas apskates tiek uzdoti jautājumi un Iepirkuma komisija, sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību  sagatavo atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Jautājumi:

 1. Vai sūknētavā uzstādāmajai automātiskās vadības sistēmai ir jābūt savietojamai ar esošo AVS sistēmu?

Atbilde: atbilstoši tehnisko specifikāciju 5.2 punktam - Sūkņu stacijas AVS/ SCADA sistēma - lokālā AVS ar iespējām noraidīt trauksmes ar GSM sakariem uz Compact HMI800 V5.1 RevE esošo SCADA sistēmu, NAI, Raiskuma pagasta, Pārgaujas novadā.

 1. Vai būvdarbu laikā  pašvaldība var piedāvāt uzņēmējiem teritoriju grunts atbērtnes un materiālu novietošanai?

Atbilde: Būvdarbu laikā Amatas novada pašvaldība nevar piedāvāt uzņēmējiem teritoriju grunts atbērtnes un materiālu novietošanai

 1. Vai izbūvējot tīklus ar tranšejas metodi un atjaunojot ceļu segumus ir jāveic grunts nomaiņa ?

Atbilde: Izbūvējot tīklus ar tranšejas metodi un atjaunojot ceļu segumus grunts nomaiņa ir jāveic vietās kur tiek atjaunots asfaltbetona segums.

 1. Kādā platumā ir nepieciešams atjaunot asfaltu, veicot tīklu izbūvi ar tranšejas metodi?

Atbilde: Asfaltbetona segumu nepieciešams atjaunot būvdarbu laikā bojātā asfaltbetona seguma platumā un biezumā.

 1. Vai ir informācija par esošajām apakšzemes komunikācijām?

Atbilde: Tehnisko specifikāciju Pielikumā nr.2 ir Pasūtītāja rīcībā esošais plāns ar komunikācijām, tajā nav pilnīga informācija kā platības tā arī komunikāciju ziņā, tai ir informatīvs raksturs un tie ir 2011.gada dati.

 1. Vai Pretendentam būs jāsagatavo 3 būvprojekti – Cēsu novada Būvvaldei, Amatas novada Būvvaldei un A/S “Sadales tīkli”?

Atbilde: Jā, atbilstoši Tehnisko specifikāciju 2.2. punktam - Tā kā būvniecības process notiks divu administratīvo teritoriju Cēsu un Amatas novadu robežās, kur katrai pašvaldībai ir sava būvvalde, tad atbilstoši MK noteikumiem nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” punktam 5.1 būvniecības process noris katrā teritorijā atsevišķi un atbilstoši Tehnisko specifikāciju 2.3. punktam -

A/S „Sadales tīkls”, saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, veiks nepieciešamo ārējās elektroapgādes izbūvi no A/S “Sadales tīkli” tīkliem līdz Pasūtītāja uzskaites mezglam, izmantojot Izpildītāja izstrādātu tehnisko projektu.

 1. Kādi būs A/S “Sadales tīkli” tehniskie noteikumi KSS elektroapgādei?

 Atbilde: TN tiek pievienoti pielikumā.

 1. Vai drīkst izbūvēt akas ar DN400?

Atbilde: Atbilstoši tehnisko specifikāciju 5.2 punktam plastmasas akas var būt - dziļumā < 2m drīkst paredzēt plastmasas akas ar DN ne mazāk kā DN 550 un akas lūkas diametru ≥ 500 mm un dziļumā no 2m līdz 3m drīkst paredzēt plastmasas akas ar ne mazāk kā DN 800 mm un akas lūkas diametru ≥ 600mm.

 1. Vai Līguma Izpildes garantijas summa tiks samazināta par 50% pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta izsniegšanas?

Atbilde: Atbilstoši iepirkuma nolikuma B1 pielikumam Speciālie noteikumi 4.2 punktam: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50 % (piecdesmit) procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”

 1. Vai Pretendentam būs pieejami SIA “Vinda” izsniegtie tehniskie noteikumi?

Atbilde: SIA “Vinda” tehniskie noteikumi ir Īpašās Pasūtītāja prasības jeb Tehniskā specifikācijā.

 1. Vai izbūvētajiem tīkliem ir jāveic TV inspekcija un arī hidrostatiskā pārbaude?

Atbilde: Atbilstoši Tehniskajām specifikācijām 8.1. punktam: Uzņēmējam jāveic sekojošas pārbaudes un jāsaņem Būvuzrauga apstiprinājums:

 • vispārējā vizuālā pārbaude, lai pārliecinātos par Darba izpildes kvalitāti, kā arī lai pārliecinātos, ka ir ievēroti Būvprojekta parametri veicamiem darbiem;

 • cauruļvadu videoinspekcija ar slīpuma grafiku;

 • pārbaude uz infiltrāciju.

Pielikumā: A/S “Sadales tīkli” tehniskie noteikumi pdf formātā. Skatīt šeit

Protokolēja

Iepirkuma komisijas locekle Aina Krastiņa
2016.gada 11.maijā

 

Atbilde uz iesniegto jautājumu atklātā konkursa „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros.

 

Atklātā konkursa “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF)” ietvaros ir saņemts jautājums un tiek sniegta atbilde:

Jautājums: Lūdzam izsniegt iepirkuma procedūras “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”, ID Nr.VINDA2016/01_KF tehniskās specifikācijās pievienotos failus dwg. formātā un papildus lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 31.maijam saistībā ar to, ka bez iepriekš minētiem failiem dwg. formātā nav iespējams sagatavot piedāvājumu iepirkuma procedūrai.

Atbilde: Saskaņā ar Nolikuma Tehnisko specifikāciju 2.2. apakšpunktu, pielikumā Nr.2 pievienotajam plānam ar komunikācijām ir informatīvs raksturs un Pasūtītājam šis plāns nav pieejams dwg. formātā.  Pasūtītājam nav pamatota iemesla piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanai.

 
2016.gada 10.maijā

 

Atbilde uz iesniegto jautājumu atklātā konkursa “Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/2_KF)” ietvaros.

 

Atklātā konkursa “Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/2_KF)” ietvaros ir saņemts jautājums un tiek sniegta atbilde:

Jautājums: Esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras “Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/2_KF)” nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums) un lūdzam jūs precizēt sekojošo:

 1. Nolikuma 7.3.2.2. punktā ir norādīta prasība attiecībā uz piedāvājamo Projektētāju, nosakot, ka projektētājam pēdējo trīs gadu laikā ir jābūt atbilstošai pieredzei tehniskā projekta/projektu izstrādes vadībā.

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir inženiertehniskā būvuzraudzība, lūdzam Jūs apstiprināt, ka par atbilstošu 7.3.2.2. punkta prasībām tiks uzskatīts arī tāds speciālists, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz 7.3.2.2.punktam atbilstoša tehniskā projekta /projektu izstrādes inženiertehnisko būvuzraudzību.

Atbilde: Atbilstoši Nolikuma 7.3.2.2.punkta prasībām  Pretendenta piedāvātais    

             Projektētājs pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz a,b. un c. apakšpunktos          uzskaitītā/to tehniskā projekta/projektu izstrādi. Galvenajiem speciālistiem izvirzītās prasības netiek mainītas.  

 

 


2016.gada 29.aprīlī

    Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” ietvaros izsludina iepirkuma procedūru pakalpojumu līgumam

Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”

(Identifikācijas Nr.VINDA2016/02_KF)”

Paredzamā līguma cena ir 18 000,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iepirkuma priekšmets

Inženiertehniskās būvuzraudzības veikšana projektēšanas un būvdarbu līgumam “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”.

Iepirkuma procedūras nolikumu var lejupielādēt šeit. Nolikumu drukātā veidā var saņemt SIA „Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, iepriekš sazinoties. Kontaktpersona - tehniskās struktūrvienības vadītāja Vija Šveice (64122322, 26535311).

Piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2016.gada 17. maijs plkst.11.00.

Ieguldījums tavā nākotnē!
2016.gada 26.aprīlī

 

Atbilde uz iesniegtajiem jautājumiem atklātā konkursa „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF) ietvaros.

 

Atklātā konkursa “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (id.Nr.VINDA2016/01_KF) ietvaros ir saņemti jautājumi un tiek sniegtas atbildes to uzdošanas secībā:

1. jautājums: Saskaņā ar konkursa nolikuma 9.3.2 punkta c) apakšpunktu, “Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis un pabeidzis vismaz spiedvada izbūves ar beztranšejas metodi ar kopējo garumu vismaz 900m”. Nolikuma 9.3.3.4. punkta 2)apakšpunkts paredz, ka “Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis ne mazāk kā 900m kanalizācijas spiedvada izbūvi ar diametru DN≥90mm”.

Ņemot vērā apstākli, ka kanalizācijas spiedvada un ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi būtībā ir līdzvērtīgi darbi, lūdzam apstiprināt, ka pretendents var izpildīt Konkursa nolikuma 9.3.2. punkta c) apakšpunktā un 9.3.3.4. punkta 2) apakšpunktā ietvertās prasības, savas un atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas pierādīšanai uzrādot objektu, kurā veikta ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi ar kopējo garumu vismaz 900m ar diametru DN≥90mm.

Atbilde: Jā, Pretendents var izpildīt Nolikuma 9.3.2.punkta c) apakšpunkta un 9.3.3.4.punkta 2) apakšpunkta prasības, savas un atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas pierādīšanai uzrādot objektu, kurā veikta ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi ar kopējo garumu vismaz 900m ar diametru DN≥90mm.

2. jautājums: Lūdzam skaidrot, vai pretendentam ir tiesības uz divām nolikuma 9.3.3. pozīcijām nominēt vienu speciālistu, piemēram, vai projekta vadītājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs var būt viena persona.

Atbilde: Pretendents drīkst nominēt vienu speciālistu uz divām pozīcijām, ja šis speciālists atbilst nolikuma 9.1.3. un 9.3.3.punktos galvenajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām un speciālists var nodrošināt savu dalību projekta izpildē abiem speciālistiem nepieciešamajos laika posmos, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, kā tas norādīts nolikuma C5 pielikumā: CV veidnes paraugs.  

 
2016. gada 21. aprīlis

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” ietvaros izsludina iepirkuma procedūru būvniecības līgumam
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (Identifikācijas Nr.VINDA2016/01_KF)”
Paredzamā līguma cena ir 630 500,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma priekšmets
Inženiertehniskā izpēte, projekta izstrāde un kanalizācijas tīklu izbūve Amatas novada Līvu ciemā bijušā dārzkopības kooperatīva “Agra” teritorijā.
Iepirkuma procedūras nolikumu ar pielikumiem var lejupielādēt šeit.
Nolikumu drukātā veidā var saņemt SIA „Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, iepriekš sazinoties. Kontaktpersona - tehniskās struktūrvienības vadītāja Vija Šveice (64122322, 26535311).
Piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2016.gada 24. maijs plkst.11.00.
Ieguldījums tavā nākotnē!2016.gada 1.martā


Informācija iedzīvotājiem!

Lai nodrošinātu ūdens kvalitāti atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr.235 prasībām, Cēsu pilsētas SIA ,,Vinda” veic ūdens hlorēšanu profilaktiski. Profilaktisko dezinfekciju veic pavasarī un rudenī un periodos, kad ūdens temperatūra nav augstāka par +16o C. Hloru pievieno ūdenim tādā daudzumā, kas nav kaitīgs cilvēka veselībai. Šādu ūdeni var lietot pārtikā, bet, ja traucē hlora smarža un garša, to ieteicams pirms lietošanas uzvārīt.

            Gadījumos, ja ūdens lietotājs vēlas pārliecināties par hlora daudzumu ūdenī, ,,Vinda”, speciāli izbraucot pie klienta, var veikt ūdens parauga ekspresanalīzi. Šajā gadījumā zvanīt pa tālruni
6412550864125508 vai 6412446364124463.
Zinātnes centrā Z(in)oo izveidots interaktīvs
Cēsu ūdensapgādes modelis.

Nāc, apskaties un uzzini kaut ko jaunu!
Ūdensvada remonts!


Sakarā ar ūdensvada remontu Egļu ielā, Cēsīs,
š.g.27.janvārī no plkst.9.oo līdz 14.oo
tiks slēgta satiksme un
būs ūdens pārtraukums posmā no Priedes ielas
līdz Bērzaines ielai.
Ūdens padeve var tikt atjaunota arī ātrāk.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Tīklu apkalpošanas struktūrvienības vad.
J.Elperis 2921943429219434


2921943 "Vindas" birojs - Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novads

 "Vindas" birojs