mala.gif (12333 bytes)

Informācija klientiem

Informācija klientiem

Pakalpojumi un produkcija.

 • Avārijas brigāde – veic avāriju lokalizēšanu, kā arī, ja iespējams, novērš avāriju.

Avārijas brigāde strādā visu diennakti.

Avārijas brigādi iespējams izsaukt pa telefonu 64123893, 29144489

 • Notekūdens krājrezervuāru izvešana

Pakalpojuma izcenojums sākot no 13.83Ls (19.68EUR) par mucu, atkarībā no izmantojamās mucas lieluma un izmantojamo šļūteņu daudzuma. Ja pakalpojumu izmanto ārpus Cēsu pilsētas, par nobraukto attālumu papildus jāmaksā 0.69Ls (0.98EUR)par kilometru.

Krājrezervuāru izvešanu var pieteikt pa telefonu 64122957, 64123893.

 • Ūdensvada pievada remonts.

Par nepieciešamo remontu "Vindā" jāiesniedz iesniegums ar garantiju par remonta apmaksu. Interesēties pa telefonu 641 24463, 29219434.

 • Ūdensskaitītāju nomaiņa .

"Vinda" piedāvā veikt mājas skaitītāja nomaiņu pret verificētu skaitītāju. Pakalpojuma cena ir sākot no 8,20 Ls ( 11.67EUR), atkarībā no skaitītāja lieluma. Apmaksu var veikt arī ar atlikto maksājumu.

 • Ūdensvada tīklu skalošana.

 • Kanalizācijas tīklu tīrīšana

 • Pievienošanās ūdensvadam, nepārtraucot ūdens padevi.

Informācija par 3 iepriekšminētiem pakalpojumiem pa telefonu 641 24463.

 • Mēslojums lauksaimniecībai.

Notekūdens attīrīšanas iekārtās iespējams iegādāties dūņu kompostu, ko atbilstoši kvalitātes sertifikātam drīkst izmantot apzaļumošanai un tīrumu auglības uzlabošanai. Informācija pa telefonu 641 25021.

Ūdens kvalitāte.

"VINDAS" ūdensvados tiek padots dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām atbilstošs ūdens.

Kādi ir ūdens un notekūdens pakalpojumu tarifi?

Saskaņā ar likumu par "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" pašvaldību publiskā aģentūra "Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators" apstiprinājis Cēsu pilsētas SIA "VINDA" tarifus par ūdens ražošanu un piegādi patērētājiem 0,60 Ls/m3 (0.85 EUR/ m3 ) bez PVN un par notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu 0,60 Ls/m3 (0.85 EUR/ m3 ) bez PVN Cēsu pilsētā, kas ir spēkā no 2008.gada 1.jūlija un par ūdens ražošanu un piegādi patērētājiem 0,50 Ls/m3 (0.71 EUR/ m3) bez PVN un par notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu 0,50 Ls/m3 (0.71 EUR/ m3) bez PVN Jāņmuižā, Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā, kas ir spēkā no 2008.gada 1.oktobra
PVN ūdens un notekūdens pakalpojumiem ir 21%.

Tarifi ir vienādi visiem klientiem.

Kā aprēķināt ūdens patēriņu un veikt maksājumus?

Izlietotā ūdens daudzumu nosaka pēc kopējā dzīvojamās mājas ūdens skaitītāja rādījumiem, kas uzstādīts uz mājas ūdensvada ievada. Mājās, kur nav uzstādīts kopējais ūdens skaitītājs uz ūdensvada ievada, izlietotā ūdens daudzums tiek aprēķināts pēc normām, kas ir noteiktas "Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vinda” ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un aizsardzības noteikumos" un ar kurām klients var iepazīties slēdzot līgumu.

 • Klientiem ūdens skaitītāja rādījumi ir jānolasa 1 reizi mēnesī – saskaņā ar līgumā atrunāto datumu un jāpaziņo pa telefonu 64122957 vai e-pastu. Rēķinus klienti saņems pasta kastītēs vai e-pastos, atkarībā no savstarpējās vienošanās. Rēķinu apmaksas datums tiek atrunāts līgumā. Par savlaicīgi neapmaksātu rēķinu tiks iekasēts līgumsods 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

 • Rēķinus var apmaksāt bankās un norēķinu punktos, kā arī ar internetbanku starpniecību. Bankas pakalpojumu maksa par ūdens un kanalizācijas rēķinu apmaksu no klientiem netiek iekasēta

* bankā Citadele, Raunas ielā 1, Cēsīs.

* Norvik bankā, Lapsu ielā 23, Cēsīs (veikals „Mego”) un Gaujas ielā 1/3(veikals „Maxima”)

Lūdzam klientus savlaicīgi paziņot ūdens skaitītāja rādītājus un veikt maksājumus!

Kas jāveic pirms mājas pievienošanas ūdensvada vai kanalizācijas tīklam un pirms skaitītāja uzstādīšanas?

Pirms mājas vai jaunbūves pieslēgšanas pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas tīklam:

 • Mājas īpašniekam jāiesniedz pieprasījums tehniskajiem noteikumiem mājas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīklam un ūdens skaitītāja uzstādīšanai,

 • jāiesniedz īpašumā esošā zemes gabala plāns,

 • jāsaņem"Vindas" izdotie tehniskie noteikumi,

 • jāsakaņo ar "Vindu"izbūvējamo tīklu projekts; projektu var izstrādāt tikai licencētas juridiskas vai sertificētas fiziskas personas.

 • Pievienojumu pie ielas vai maģistrālā ūdensvada tīkla var veikt tikai "Vinda", bet izmaksas sedz pievada īpašnieks

 • Ūdensvada pievadu vai kanalizācijas izvadu var izbūvēt licencētas juridiskas vai sertificētas fiziskas personas, pirms aizbēršanas jāatrāda "Vindas" pārstāvim.

 • Pēc būvdarbu veikšanas saskaņā ar projektu, jāiesniedz šo tīklu un ietaišu izpildshēmas, kā arī "Vindas" sastādīts atzinums par tīklu izbūvi saskaņā ar izdotiem tehniskiem noteikumiem un akts par skaitītāja pieņemšanu.

 • Mājas īpašniekam "Vindas" klientu apkalpošanas daļā jānoslēdz līgums par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem

 • Īpašniekam jāuzrāda dokumenti, ka mājas celtniecības vai remonta laikā par patērēto ūdeni ir maksāti fiksētie maksājumi.

 • Tikai pēc līguma noslēgšanas "Vindas" darbinieki atgriež aizbīdni uz pievada un padod jaunbūvei ūdeni

 • Mājas īpašnieks var saņemt atļauju iesniegšanai būvinspekcijai.

!!! Ja ūdens vai kanalizācijas patērētājs patvarīgi pievienojies pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas tīklam un nav noslēgts līgums par pakalpojumiem, ūdens patēriņu un novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina saskaņā ar Cēsu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanas noteikumiem.

!!! Lai nodrošinātu iedziļinātās ēkas pret applūšanu ar kanalizācijas notekūdeni, nepieciešams iebūvēt vienvirziena vārstu uz kanalizācijas izvada, kā to nosaka celtniecības normatīvi un prasības.

Ūdens skaitītāji.

Skaitītāja uzstādīšana patērētājiem, kuri ir pievienoti pie pilsētas ūdensvada tīkla -
mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam jāuzstāda skaitītājs uz mājas ūdensvada ievada saskaņā ar Cēsu pilsētas SIA "VINDA" izdotiem tehniskiem noteikumiem.

Kam pieder māju ūdensvada pievadi, kanalizācijas izvadi un mājas iekšējie tīkli?

Ūdensvada pievadi, kanalizācijas izvadi un mājas iekšējie tīkli pieder mājas īpašniekam, jo ,,Vindai" pieder ielu ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Kur griezties neskaidros gadījumos?

Par jautājumiem, kas saistīti ar līgumu slēgšanu, izpildi, maksājumiem, lūdzam griezties klientu apkalpošanas daļā pieņemšanas laikos :

Pirmdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00

Trešdienās 9.00 – 18.00

Piektdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00 vai pa tālruni 64122957.

Par jautājumiem, kas saistīti ar projektēšanu, remontdarbiem, rakšanas atļauju un tehnisko noteikumu izsniegšanu, kā arī ūdens un notekūdens ārējo tīklu bojājumu gadījumos, lūdzam griezties tehniskajā daļā pieņemšanas laikos :

Pirmdienās 9.00 – 12.00

Trešdienās 12.00 – 18.00 vai pa tālruni 64124463

Informācija par ūdens atslēgumiem.

Ja ir plānoti ūdensvada remontdarbi, par ūdens padeves pārtraukumiem klienti – māju īpašnieki un apsaimniekotāji tiek informēti telefoniski vai tiek izplatīta rakstiska informācija klientiem, kurus tas varētu skart, kā arī informācija tiek ievietota internetā : twitter.com/VINDA_CESIS.

Avāriju gadījumos informācija nekavējoties tiek ievietota internetā : twitter.com/VINDA_CESIS , kā arī pēc iespējas vairāk klientu tiek informēti telefoniski.