Ūdensapgādes vēsture


1880
.
gadā ierīkots pirmais ūdensvads. Ūdens sūknēts no akas Vienības laukumā, un pa koka caurulēm ar pašteci novadīts pa Rīgas ielu uz diviem ūdens ņemšanas punktiem - Rožu laukumu un Līvu laukumu.

1903. gadā notiek pāriešana uz sūkņu sistēmu. Ūdens sakrājas akās pašteces ceļā. Ūdens sūknēts ar elektriskiem centrbēdzes sūkņiem tieši vados, un to varēja saņemt tikai sūknētavas darbības laikā.

1923. gadā profesors M. Bimanis izstrādā Cēsu pilsētas ūdensvada projektu. Paredzēts izbūvēt 11.7 km garu ūdensvadu, paredzētais ūdens patēriņs 90 l/dnn uz iedzīvotāju. Projekts tika realizēts daļēji.

1950. gadā tiek izstrādāts jauns ūdens apgādes projekts. Tiek izurbta pirmā artēziskā aka un izbūvēta sūknētava Krasta ielā 2.

1956. gadā uzbūvēts I pacēluma ūdenstornis Uzvaras bulvārī 3.

1959. gadā ierīko artēzisko aku Dzintara ielā.

1962. gadā ierīko artēzisko aku Pipariņos. Pilsētu ar ūdeni apgādāja trīs artēziskās akas, sūkņu darbību vadīja no viena dispečerpunkta Krasta ielā.

1965. gadā tika uzcelts II pacēluma ūdenstornis un II pacēluma sūkņu stacija.

1966. gadā sākās Gaujaslīču kompleksa būvniecība un tā turpinās lidz 1990. gadam. Viss komplekss aizņem 27ha un tajā ir 10 artēziskās akas un 6 infiltrācijas akas.

1985. gadā izbūvē divas artēziskās akas
L. Paegles ielā 2c.

1990. gadā izbūvē divas artēziskās akas Pipariņos.

1994. gadā Somijas konsultantfirma "Plantcenter Ltd" veica Cēsu pilsētas ūdens pakalpojumu iepriekšējo izpēti.

1995. gadā VIATEK Group Ltd un PAAKARI Consulting Ltd veica paplašinātu Cēsu pilsētas ūdens pakalpojumu sistēmas priekšizpēti.

1997. gadā aiztamponē 13 artēziskas akas(Pipariņos, L.Paegles ielā, Krasta ielā un Gaujaslīčos)

1997. - 2000. gadam tiek nomainīti 152 aizbīdņi ūdensvada tīklā.

1998. gadā kopā ar Norvēģu firmu Interconsult tika uzsākts Masterplāns, kura galvenais uzdevums noplūžu meklēšana ūdensvada tīklā, šis projekts tika realizēts daļēji.

1999. - 2001. gadā tiek veikta ielas ūdensvadu skalošana ar gaisa un ūdens metodi.

2000. gadā tiek veikta II pacēluma sūkņu stacijas rekonstrukcija. Nomaina sūkņus, cauruļvadus un ierīko AVS sūkņus.

2000. gadā Gaujaslīču kompleksā tiek izbūvētas 4 jaunas lieljaudas artēziskās akas, jo vecās akas ir ar maziem debitiem un sliktā tehniskā stāvoklī.

2001. gadā nodod ekspluatācijā ūdens attīrīšanas iekārtu būvniecība.

2001. gadā kopā ar angļu firmu "Halcrow" tiek veikta priekšizpēte ūdensvada tīklu rekonstrukcijai.

Kanalizācijas vēsture

1880.
gadā tika izbūvēts pirmais kanalizācijas vads Palasta ielā, kurš bija veidots no betona caurulēm.

Divdesmitā gadsimta sākumā ar kanalizāciju bija nodrošināts viss pilsētas centrs. Kanalizācijas vadiem galvenokārt izmantoja koku un keramiku.

1900. gadā tiek izbūvēta samērā centralizēta kanalizācijas ūdeņu savākšanas sistēma.

1923. prof. Bimanis izstrādā jaunu kanalizācijas izbūves projektu, kurā bija paredzēts izbūvēt 11.7 km garus tīklus, emšerus un bioloģiskos filtrus. Diemžēl projekts netika realizēts. Turpmāk kanalizācijas tīklu izbūvēja bez īpaša plāna. 1937. gadā tīklu kopgarums 5.6 km.

1930. - 1940. gadam notiek plaša tīklu izbūve. Tīklu kopgarums sasniedz 8.7 km.

1960. gadā Cēsu rajona Projektētāju birojs izstrādā jaunu Cēsu pilsētas kanalizācijas tīklu un attīrīšanas ietaišu projektu. Kopējais tīklu garums sasniedz 27 km.

1969.gadā izbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (8 nogulsnēšanās baseini un hlorētava) Siļķupītes krastā.

1970. - 1985. gads turpinās kanalizācijas tīklu būvniecība, bet attīrīšanas iekārtas principā nedarbojas.

1994. gadā Somijas konsultantfirma "Plantcenter Ltd" veica Cēsu pilsētas ūdens pakalpojumu iepriekšējo izpēti.

1995 / 96. gadā VIATEK Group kopā ar Vindu veica notekūdeņu sistēmas noplūžu/infiltrācijas izpēti.

1997. gadā nodot ekspluatācijā jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu staciju, spiedvadu un dīķeri.

2001. gadā kopā ar angļu firmu "Halcrow" tiek veikta priekšizpēte kanalizācijas tīkla un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai.

 Līgumu parakstīšana PHARE  programmas ietvaros

 Dzeramā ūdens atdzelžotavas atklāšana

 Ūdenstornis pie stadiona

 2. pacēluma ūdesns sūknētava

 Vindas starts ūdensvadu spartakiādē

 Artēzisko aku urbšana 2001.g.

 Uzņēmuma "Vinda" ēka Cēsīs

 Kanalizēto ūdeņu attīrīšanas ietaises

 Kanalizēto ūdeņu attīrīšanas ietaises