Publiskojamā informācija

Galvenie finanšu rādītāji

2015 2016 2017
Bilances kopsumma (euro) 18 62 99 28 18 29 07 36 18 268 095
Pamatkapitāla lielums (euro) 3 80 47 52 3 80 47 52 3 804 752
Neto apgrozījums (euro) 1 44 20 76 1 52 73 84 1 527 387
Peļņa (euro) 7 233 110 2 91 176 792
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) 422 539 621 337 873 401

Galvenie nefinanšu rādītāji

2015 2016 2017
Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) 58 09 24 62 96 39 601 424
No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) 94 81 92 1 03 33 52 1 074 552

Iedzīvotāju skaits, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:

2015 2016                                                                   2017
Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Kanalizācija
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Priekuļu novada teritorijas un bijušā DK “Agra” teritorija Amatas novadā) 16893 x 15933 X 16294 X
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā 15576 92,2 14388 90% 15 388 94,4%
Ūdensapgāde
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā) 16708 X 15716 X 16 266 X
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā 16032 95,9 15402 98% 15 662 96,5%

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro)

2015 2016 2017
Dividendes Cēsu novada pašvaldībai 182 27573 70717
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 85724 88144 94034
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 164747 170286 176715
Pievienotās vērtības nodoklis 191102 189376 211124
Nekustamā īpašuma nodoklis 3563 3678 3671
Dabas resursu nodoklis 17008 19413 21088
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis 2479 2709 1780
Riska nodeva 190 185 185

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro)

2015 2016 2017
Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums 0 0 0

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firma Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”
Nozare NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
NACE 37.00   notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Kapitālsabiedrības lielums Maza kapitālsabiedrība
Juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Līdzdalība kapitālsabiedrībā Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100%
Vispārējais stratēģiskais mērķis Visas Cēsu pilsētas apkaimē nodrošināt ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām atbilstošām inženierkomunikācijām; sekmēt jaunu pieslēgumu veidošanu pie novada centralizētiem ūdensapgādes tīkliem un esošo pieslēgumu racionālo izmantošanu; optimizēt centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; veikt tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju; sakārtot pilsētas un ciemu lietus un ūdens apsaimniekošanas sistēmu.
Līdzdalība citās sabiedrībās Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

 

Auditēts 2017.gada pārskats.

gada_parskats 2017

Auditēts 2018.gada pārskats.

gada_parskats 2018

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra