Publiskojamā informācija

Galvenie finanšu rādītāji

2015 2016
Bilances kopsumma (euro) 18 62 99 28 18 29 07 36
Pamatkapitāla lielums (euro) 3 80 47 52 3 80 47 52
Neto apgrozījums (euro) 1 44 20 76 1 52 73 84
Peļņa (euro) 72 33 11 02 91
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) 42 25 39 62 13 37

Galvenie nefinanšu rādītāji

2015 2016
Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) 58 09 24 62 96 39
No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) 94 81 92 1 03 33 52

Iedzīvotāju skaits, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:

2015 2016
Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Kanalizācija
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Priekuļu novada teritorijas un bijušā DK “Agra” teritorija Amatas novadā) 16893 x 15933 X
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā 15576 92,2 14388 90%
Ūdensapgāde
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā) 16708 X 15716 X
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā 16032 95,9 15402 98%

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro)

2015 2016
Dividendes Cēsu novada pašvaldībai 182 27573
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 85724 88144
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 164747 170286
Pievienotās vērtības nodoklis 191102 189376
Nekustamā īpašuma nodoklis 3563 3678
Dabas resursu nodoklis 17008 19413
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis 2479 2709
Riska nodeva 190 185

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro)

2015 2016
Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums 0 0

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības firma Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”
Nozare NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
NACE 37.00   notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Kapitālsabiedrības lielums Maza kapitālsabiedrība
Juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Līdzdalība kapitālsabiedrībā Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100%
Vispārējais stratēģiskais mērķis Visas Cēsu pilsētas apkaimē nodrošināt ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām atbilstošām inženierkomunikācijām; sekmēt jaunu pieslēgumu veidošanu pie novada centralizētiem ūdensapgādes tīkliem un esošo pieslēgumu racionālo izmantošanu; optimizēt centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; veikt tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju; sakārtot pilsētas un ciemu lietus un ūdens apsaimniekošanas sistēmu.
Līdzdalība citās sabiedrībās Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

 

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra