Informācija par datu apstrādi

Šī privātuma paziņojuma nolūks ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī turpmāk apstrādājot klienta personas datus.

Dokumentā izmantotā terminoloģija:

 • Pārzinis – SIA “Vinda”, reģistrācijas Nr. 49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@vinda.lv;
 • Vietne – Pārziņa uzturēta internet tīmekļa vietne https://www.vinda.lv;
 • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz identifikatoru. Piemēram, identifikators var būt identificējamās personas vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, identifikators informācijas sistēmās vai viens vai vairāki minētajai fiziskajai personai raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori;
 • Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
 • Personas datu apstrāde – ir jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu.

Vispārīga informācija

 • Personas datu aizsardzības speciālists – Pārziņa norīkotā personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: privacy@vinda.lv;
 • Datu apstrādes veicēji – Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes (nolūku) sasniegšanai veic:
  • Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini;
  • ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
 • Datu apstrādes vieta (reģions) un veids – Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un tipiskās situācijās nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic automatizētu Personas datu apstrādi – Personu datus lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks. Situācijās, kurās personas dati varētu tikt nodoti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts, Datu subjekti tiks īpaši brīdināti!

1. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

1.1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

1.2. Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas vai likumā noteiktajās situācijās un kārtībā, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis datu apstrādes sākotnējais nolūks;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus un normatīvo aktu prasības;

Piezīme! Šis ir sekundārs datu apstrādes nolūks: apstrādājot Personas datus citam nolūkam un izpildoties kritērijiem – esot pieprasījumam no kādas valsts oficiālās iestādes/amatpersonas, vai noteiktām normatīvo aktu prasībām, datu apstrāde tiks veikta bez papildus paziņojumiem Datu subjektam.

1.3. Ar dažādu Vietnē izvietotu piedāvājumu pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Vietnes apmeklētāja kā Datu subjekta tiktu pieprasīta personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:

1.3.1. Datu sniegšana nolūkā veikt vai saņemt pakalpojumu vai veikt piegādesšādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod savus Personas datus, lai iegūtu no Pārziņa informāciju, saņemtu pakalpojumu, iesniegtu sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, sazinātos par ar saņemtu pakalpojumu izmantošanu saistītiem jautājumiem, u.tml. situācijās. Tipiski datu ievākšana tiek veikta, izmantojot Pārziņa Vietnē (sadaļā https://www.vinda.lv/klientiem/veidlapas/) esošās veidlapas, kurās norādītās datu kategorijas ir obligāti nepieciešamas konkrēta pakalpojuma nodrošināšanai.

Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu (piemēram, pakalpojuma saņemšanas līgumu u.tml.) noslēgt (tajā skaitā, iestāties faktiskās līgumiskās attiecības, kurās Puses vienojušās par darījuma būtiskajām sastāvdaļām, proti, pakalpojumu, tā cenu, izpildes vietu un laiku), kā arī Pārziņa leģitīmā interese nodarboties ar uzņēmējdarbību, rīkojoties atbilstoši situācijai:
  • situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona, Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa un Datu subjekta leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un tiesiska darījuma noslēgšanai un izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
  • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvēto uzņēmumu leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, lai tiktu noslēgts tiesisks darījums;
  • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.

Piezīme! Izvēloties iespēju attālināti nodot skaitītāja rādītājus un veikt pakalpojumu rēķinu apmaksu, Datu subjektam jāņem vērā, ka process ir saistīts ar reģistrāciju Pārziņa sadarbības partnera uzturētā vietnē https://bill.me,  kas ir cits, no Pārziņa neatkarīgs un sadarbības partnera pilnībā pārvaldīts resurss, kas izmantojams, saskaņā ar vietnes https://bill.me uzturētāja sniegto informāciju (detalizētāki https://www.bill.me/lv/privacy-policy). Pārzinis nenes atbildību par sadarbības partnera veikto patstāvīgo datu apstrādi!

Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:

 • personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (adrese, tālruņa Nr. un epasts) – šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā pakalpojuma nodrošināšanā, jebkādām izmaiņām, u.tml.;
 • personas kods, bankas konts un adrese – nepieciešami tiesiskas līguma noslēgšanai, kā arī korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu, kā arī specifiskos, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi, taču nav nepieciešams personas kods;

Datu subjektam ir jāņem vērā, ka

 • Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, Datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei, atbilstoši iepriekš norādītajām lauku vērtībām;
 • Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā pēc tam attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
 • Veicot datu apstrādi iepriekšminētajam nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un ar pakalpojumu izpildi saistītu informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts un ārējie normatīvie akti, kas nosaka finansu atskaites un attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņus). Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus leģitīmās intereses nodrošināšanai. Pārzinis iespēju robežās apņemas iznīcināt tās datu kategorijas, kuras turpināt apstrādāt nav nepieciešams.

1.4. Citas pārziņa veiktās datu apstrādes:

Procesa apraksts Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati Datu apstrādes tiesiskais pamatojums
Perimetra un telpu video novērošanas veikšana Teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība, apstrādātie personas dati:

apmeklētāju vārds, uzvārds, vizuālie dati par rīcību(videoieraksts)

 

Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu, personāla un studējošo mantu un vitāli svarīgās intereses, atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju
Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana
 • Personāla atlase
 • Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana
 • Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana
 • Finanšu uzskaites vešana

Apstrādājot tādu personas datus kā: darbinieku identificējoša informācija, informācija par darba pienākumiem, prombūtni, komandējumiem, darbinieku novērtēšana, norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums, aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi, u.c.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finansu resursu apsaimniekošanas sistēmu
Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana
 • Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana
 • Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)
 • Dokumentu iznīcināšana

Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura

Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts)
Pārziņa pamatdarbības nodrošināšana
 • Pakalpojumu līgumu noslēgšana un uzturēšana;
 • Pakalpojumu uzskaite un apmaksas par tiem iekasēšana;
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija;
 • U.c. pakalpojumi
Līguma saistību starp Pārzini un datu subjektu izpilde vai, ievērojot Datu subjekta izteiktu gribu, savstarpējo līgumisko attiecību nodibināšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts)

2. Datu subjekta tiesības

saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir vairākas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida iesniegums, tomēr Pārzinis vēlas norādīt, ka konkrētās datu apstrādes specifikas dēļ, ne visas Datu subjekta tiesības ir tiesiski vai faktiski realizējamas; vienlaicīgi Pārzinis nevar ierobežot Datu subjekta tiesības pieprasīt konkrētu savu tiesību realizāciju, tādēļ turpinājumā ir uzskaitītas visas Datu subjekta tiesības:

2.1. Piekļuve personas datiem – tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;

2.2. Personas datu labošana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;

2.3. Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir bijis Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, Pārzinim ir normatīvajos aktos noteikts pienākums, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus;

2.4. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, tad, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;

2.5. Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;

2.6. Apstrādes ierobežošana – tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

2.7. Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

3. Tiesības iesnieg sūdzību vai prasījumu

3.1. Datu subjektam ir tiesības situācijās, kurās tā tiesības vai intereses ir reāli vai šķietami aizskartas, vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, pēc savas izvēles. Tā kā Pārzinis darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestādes jebkurā gadījumā būs Latvijas Datu valsts inspekcija (dvi.gov.lv).

3.2. Datu subjektam ir arī patstāvīgas prasījuma tiesības vērsties vispārējās nozīmes tiesā, ievērojot Civilprocesu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

4. Pārziņa rīcība ar personas datiem

4.1  Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumība vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar uzņēmējdarbību un kura ir attiecīgajā laika momentā vispārpieņemta uzņēmējdarbības vešanas prakse.

4.2. Pārzinis, regulāri izvērtē savus ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus.

4.3. Pārzinis ir uz sadarbību ar Datu subjektu vērsts un, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiks attiecīgas korekcijas veiktajā Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un attiecīgajās izvēlnēs Vietnē.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.

5.2. Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

Pēdējās izmaiņas 2020. gada 3.decembrī

Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!