Noslēgts līgums par saules paneļu elektrostacijas izbūvi Lenču ielā 27, Cēsīs

Noslēgts līgums par saules paneļu elektrostacijas izbūvi Lenču ielā 27, Cēsīs

2022.gada 10.maijā uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par  par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/21/A/005 “Saules paneļu elektrostacijas 100 kW izbūve Lenču ielā 27, Cēsīs” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2016. gada 8.marta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumiem.

 

Projekta mērķis ir veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ūdenssaimniecībā, ierīkojot saules paneļu elektrostaciju 100kW Cēsu pilsētas atdzelžotavas teritorijā, kur visa saražotā elektroenerģija tiks izmantota pašpatēriņam – ūdens attīrīšanas iekārtu/atdzelžotavas darbināšanai. Plānotā saules paneļu elektrostacijas jauda ir 95 MWh gadā, projektu plānots īstenot 8 mēņešu laikā no šī līguma parakstīšanas.

Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 103 933.88 EUR , plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 88 343.80 EUR. Attiecināmo izmaksu finansējumu 15% apmērā, kas sastāda 15 590.08 EUR un neattiecināmās (PVN) izmaksas nodrošinās uzņēmums no saviem uzkrājumiem.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.