Pabeigta saules paneļu elektrostacijas izbūve atdzelžotavas teritorijā.

Pabeigta saules paneļu elektrostacijas izbūve atdzelžotavas teritorijā.

Saskaņā ar Cēsu novada būvvaldes atzīmi 01.12.2022. ir pilnībā pabeigti saules paneļu elektrostacijas 100kW jaunbūves darbi atdzelžotavas teritorijā Lenču ielā 27, Cēsīs, ko veica Uzņēmējs SIA AJ Power. Saules paneļu elektrostacijas 100kW izbūve tiek veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas nosacījumiem.

Būvdarbu uzraudzību veica SIA “Flager” un projekta dokumentāciju izstrādāja SIA “CACTUS”.

Jāatzīmē, ka saules paneļu elektrostacijas izbūve ģeopolitisko apstākļu izraisīto piegāžu kavēšanās dēļ netika nodota ekspluatācijā septembrī, kā bija sākotnēji plānots. Līguma termiņš tika pagarināts līdz 01.12.2022. Tagad ar nepacietību gaidīsim pavasari, kad saules paneļu saražotā elektroenerģija darbinās atdzelžotavā esošās iekārtas.

Kopējās projekta izmaksas veido 124 761,47 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% no attiecināmām izmaksām un pašvaldības SIA “Vinda” līdzfinansējums ir 15% no attiecināmām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas, kā arī PVN 21%  sedz pašvaldības SIA “Vinda”.

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.