Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) attīstību.

Par Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) attīstību.

 

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/011) attīstība.

 

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ir pabeigusi projekta ietvaros paredzētos darbus pagājuša gada vasarā.  Projekta ietvaros tika realizēti 2 būvdarbu līgumi: “ Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” un  “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās”, kas ietvēra kanalizācijas tīklu izbūvi bijušā dārzkopības kooperatīva/ciemata Agra teritorijā. Projekta realizācijā esam ietaupījuši nelielus finanšu līdzekļus, par kuriem, papildus plānotajam,  paredzam izbūvēt  kanalizāciju Ezera ielā posmā no Celtnieku līdz Oktobra ielai..

Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 1,04 miljoni euro, projektu 70,19% apmērā  no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Savienība Kohēzijas fonds, pārējo finansējumu nodrošina SIA “Vinda”.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana. Projekta rezultātā vismaz 310 (pēc līguma grozījumiem Nr.4) Cēsu pilsētas un Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciema apdzīvotās vietas Agra deklarētajiem iedzīvotājiem  ir radīta iespēja pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Uz doto brīdi turpinās kanalizācijas izvadu izbūve no zemes gabalu robežas līdz ēkām. Šie darbi ir jāveic par īpašnieku finanšu līdzekļiem.

Projekta pieteikuma gatavošanas posmā 2015.gadā tika rūpīgi atlasīti un prioritizēti ielu posmi Cēsīs, kuros, saskaņā ar ilgtermiņa investīciju programmu veicama tīklu izbūve vai rekonstrukcija. Šajās ielās esošo māju īpašnieki aizpildīja anketas un apliecināja gatavību pievienoties izbūvējamajiem kanalizācijas tīkliem vai arī norādīja, ka tīkliem nepievienosies. Kanalizācijas tīklu izbūve Cēsīs  ir veikta ielu posmos Celtnieku, Ziemeļu, Mazās Līgatnes, Ceriņu, Jurģu, Mazās Katrīnas, Ata Kronvalda, Caunas, Lāču, Kaļķu un Rūpniecības ielās. Jāatzīmē, ka apmēram 82% no īpašumiem, kuriem projekta ietvaros ir radīta iespēja pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ir jau izbūvējuši kanalizācijas izvadu, vai ir saņēmuši tehnisko dokumentāciju to izbūvei vai tā tiek šobrīd gatavota.

Agras teritorijā lielākā daļa īpašumu pievienošanos kanalizācijas tīkliem ir veikuši jau 2017., 2018. un 2019.gadā. Veicot anketēšanu 2015.gadā 53 Agrā esošo ēku (privātmāju, dārza mājiņu) īpašnieki atbalstīja centralizētās kanalizācijas tīkla izveidošanu ciematā. Šobrīd centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir pievienojušies apmēram 70% no ciematā deklarētajiem iedzīvotājiem. Vairāku māju īpašniekiem ir sagatavota tehniskā dokumentācija un pievienošanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem veiks šogad.

Jāatzīmē, ka Amatas novada pašvaldībā bija pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem atsevišķām sociālajām grupām. Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ir noslēgusi lūgumu ar Amatas novada pašvaldību par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Amatas novada, Drabešu pagasta Līvu ciema Agras teritorija – notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz Cēsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Savukārt Agras iedzīvotāji par notekūdeņu savākšanu slēdz līgumu un veic norēķinus ar Amatas novada pašvaldību.