Paziņojums par tarifu

Paziņojums par tarifu

Paziņojums par noteikto tarifu

Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vinda”, vienotais reģistrācijas numurs 49503000754, juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar  2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajiem  tarifiem.
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs no 01.10.2022 Noteiktais tarifs no 01.03.2023. līdz 30.04.2023. (euro bez PVN) Noteiktā tarifa palielinā

jums / samazinājums  (%)

Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (euro bez PVN) Noteiktā tarifa palielinā

jums / samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi 1.78 1.23 -31% 1.31 -26%
Kanalizācijas pakalpojumi 1.17 0.91 -22% 0.94 -20%
Noteiktie tarifi laika posmam no 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim stāsies spēkā 2023.gada 1.martā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). Noteiktie tarifi no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 25.augusta lēmumu Nr.129 “Par Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VINDA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 29.augustā, oficiālās publikācijas Nr.: 2022/166.10

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošajiem tarifiem ir saistītas ar prognozēto elektroenerģijas biržas cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem  tarifu lietotājs var Cēsu pilsētas SIA “Vinda” administrācijas telpās, Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, no plkst. 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar Cēsu pilsētas SIA “Vinda” finanšu struktūrvienības vadītāju Dzintru Cimbuli tālr. 64107374, elektroniskā pasta adrese: dzintra.cimbule@vinda.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, pasta adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, elektroniskā pasta adrese info@vinda.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Datums 2023.gada 24.janvārī