Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

 

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

 

Cēsu pilsētas SIA „Vinda” (reģistrācijas Nr.49503000754, adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta. Nr.5.3.1.0/16/I/011 ietvaros rīkotā iepirkuma būvdarbu līgumam

„Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsu pilsētā” (identifikācijas Nr.VINDA2018/01_KF)) līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai „Apse-Juneka Montāža”.

Pretendenta piedāvātā līguma cena (bez PVN) ir 407 703.03 EUR (četri simti septiņi tūkstoši septiņi simti trīs euro un 03 centi).

Lēmums par līguma slēgšanas tiesībām pieņemts 2018.gada 2.augustā.