Turpinās projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/011) darbi.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” turpina 2017.gadā uzsākto Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtu, kuras ietvaros paredzēt realizēt divus būvdarbu līgumus – kanalizācijas tīklu paplašināšanu Cēsu aglomerācijas robežās, izbūvējot kanalizācijas tīklus Amatas novada Drabešu pagasta Līvu ciema Agras teritorijā un veikt kanalizācijas tīklu izbūvi un pārbūvi dažās Cēsu ielās.

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/011) īstenošanu noslēgts 2017.gada 6.aprīlī. Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 1 019 734,76 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 841 982,92 EUR. Kohēzijas fonda finansējums ir 70,19% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 590 958,52 EUR. Pārējās projekta izmaksas sedz SIA “Vinda”: 29,81% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 251 024,40 EUR, kā arī neattiecināmās izmaksas: 177 751,84 EUR.

Uzņēmums līguma darbus uzsāka pirms līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīšanas, 2016.gada 10.augustā noslēdzot divus līgumus: līgumu Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” (Izpildītājs SIA “Woltec”) un līgumu Nr.7 “Būvuzraudzība un Inženiera pakalpojumi līgumam Nr.5 “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās””(Izpildītājs SIA “Akorda”). . Abi līgumi tika pabeigti 2017.gada 22.novembrī.

Līguma “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās” ietvaros ekspluatācijā tika nodoti jaunizbūvētie kanalizācijas tīkli Agrā. Līguma darbus labā kvalitātē veica Valmieras firma – SIA “Woltec”. Līguma kopējās izmaksas sastāda 402 887,43 EUR un 70,19% no attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums, pārējās izmaksas sedz Pasūtītājs – SIA “Vinda”. Agras iedzīvotājiem tika radīta iespēja likvidēt krājrezervuārus un pievienoties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, savukārt līgumus par kanalizāciju iedzīvotāji slēdz ar Amatas novada pašvaldību.

Līguma ietvaros tika veikta būvprojekta izstrāde, pašteces kanalizācijas tīklu izbūve 3,1 km, spiedvada izbūve ~ 1km, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, aprīkošana ar sūkņiem un plūsmas mērītājiem un elektroapgāde un māju pievadu izbūve (izbūvēti 146 pievadi).

2017.gada 15.decembrī tika pabeigti topogrāfiskās izpētes darbi, lai varētu uzsākt kanalizācijas tīklu projektēšanas darbu Cēsīs. Topogrāfisko uzmērīšanu un plānu izgatavošanu veica SIA “Topometrs”.

2018.gada 2.janvārī SIA “Vinda” cenu aptaujas rezultātā noslēdza līgumu ar SIA “Lakalme” par būvprojektu sagatavošanu kanalizācijas tīklu izbūvei un pārbūvei Cēsīs. Līguma ietvaros tiks izstrādāti 2 (divi) sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūves būvprojekti un saņemti būvvaldes atzinumi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta Celtnieku, Ziemeļu, Mazā Līgatnes, Ceriņu, Jurģu, Mazā Katrīnas, Kronvalda, Caunas, Lāču, Kaļķu un Rūpniecības ielās. Lenču ielas posmā paredzēta kanalizācijas tīklu pārbūve. Pēc būvprojektu izstrādes tiks izsludināts iepirkums būvdarbu līgumam “Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve Cēsīs”.

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta V kārtas mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem Cēsu aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana.