Turpinās saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanas darbi atdzelžotavas teritorijā Lenču ielā 27.

Turpinās saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanas darbi atdzelžotavas teritorijā Lenču ielā 27.

Atdzelžotavas teritorijā, Lenču ielā 27 nobeigumam tuvojas saules paneļu uzstādīšana, ko veic SIA AJ Power. Saules paneļu elektrostacijas 100kW izbūve tiek veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas nosacījumiem.

Visa saules paneļu elektrostacijā saražotā elektroenerģija tiks izmantota pašpatēriņam – ūdens attīrīšanas iekārtu darbināšanai. Saules paneļu elektrostacijas izbūve  būtiski tūlīt un ilgtermiņā atslogos uzņēmuma budžetu.

Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas izmaksas visā valstī sadārdzinās, būtisks pienesums šādu projektu īstenošanā ir ERAF finansējuma pieejamībai (85% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām). Elektroenerģijas cenai saglabājoties augstai, ieguldījumi minētajās investīcijās atmaksāsies ātrāk nekā iepriekš prognozēts.

Kopējās projekta izmaksas veido 125 759,99 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 88 343,80 EUR no attiecināmām izmaksām un pašvaldības SIA “Vinda” līdzfinansējums ir 15% jeb 15 590,08 EUR no attiecināmām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas, kā arī PVN 21%  sedz pašvaldības SIA “Vinda”.

Saistībā ar ģeopolitiskajiem apstākļiem, kā rezultātā kavējas saules elektrostaciju komponenšu piegādes, Uzņēmējs ir prasījis līguma termiņa izpildes pagarinājumu. Saskaņā ar noslēgto vienošanos līgumu pilnībā plānots pabeigt līdz 01.12.2022.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.