Par uzņēmumu

Informācija par Sabiedrību

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” ir Cēsu pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus  Cēsu novada Cēsu pilsētā, Līgatnes pilsētā, Agras ciemā, Drabešu pagastā, Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Augšlīgatnes, Skaļupes un Ķempju ciemos, Līgatnes pagastā, Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās.

SIA “Vinda” ir noslēgts līgums ar Cēsu novada pašvaldību, paredzot Sabiedrībai ekskluzīvas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Līguma darbības laiks ir līdz 2025.gada 2.februārim.

SIA „Vinda” kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar reģistrācijas Nr.U10142, pakalpojumu sniegšanas administratīvā teritorija ir: Cēsu novada Cēsu pilsētas, Līgatnes pilsētas, Agras ciema, Drabešu pagasta, Krīvu un Rīdzenes ciemu, Vaives pagasta, Augšlīgatnes, Skaļupes un Ķempju ciemu, Līgatnes pagasta, Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvajās teritorijās.

Īpašuma struktūra

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” kapitāla daļu īpašnieks un vienīgais dalībnieks kapitālsabiedrībā ir Cēsu novada pašvaldība. Dalībnieka sapulces funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs – Cēsu novada pašvaldības pārstāvis. Valdes sastāvā ir trīs locekļi – valdes priekšsēdētājs un divi valdes locekļi. Jautājumos, ko neregulē statūti, uzņēmums darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un „Komerclikums”

Organizatoriskā struktūra

Statūti

Sabiedrības darbības virzieni ir:

 • Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde,
 • Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Esošās situācijas apraksts.

Cēsu pilsētas SIA “Vinda” sniedz ūdensapgādes pakalpojumus Cēsu novadā – Cēsu pilsētā, Krīvu ciemā, Rīdzenes ciemā un kanalizācijas pakalpojumus Cēsu novadā – Cēsu pilsētā, Krīvu ciemā, Rīdzenes ciemā un Priekuļu pagastā– Jāņmuižas ciemā. Cēsu pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti notekūdeņi no Cēsu novada Priekuļu ciema, notekūdeņus pieņemam uz Cēsu pilsētas un Priekuļu pagasta robežas. 2012. gadā tika izbūvēti kanalizācijas tīkli Priekuļu pagasta Dukuru ciemā un  2017.gadā Cēsu novada Drabešu pagasta Līvu ciema  bijušā dārzkopības kooperatīva “Agra” teritorijā, kurus  pievienojām pie Cēsu pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas.

2024.gadā uzņēmums ir pārņēmis apkalpošanā Līgatnes pilsētas, Augšlīgatnes, Skaļupes un Ķempju ciemu, Līgatnes pagasta, Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un Liepas pagastu administratīvo teritoriju ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.

Cēsu pilsēta

Ūdensapgādi nodrošina:

 • 4 dziļurbuma artēziskās akas;
 • 1 ūdens attīrīšanas iekārtas;
 • 1ūdenstornis un 1 ūdenstornis netiek ekspluatēts;
 • 1 otrā pacēluma sūkņu stacija un 2 trešā pacēluma sūkņu stacijas ar 6 ūdens rezervuāriem kopā;
 • 93 km garš ūdensapgādes cauruļvadu tīkls.

Kopējais iegūtais dzeramā ūdens apjoms vidēji gadā ir 800 tūkstoši kubikmetri.

Jāņmuiža.

Ūdensapgādi nodrošina:

 • 2 dziļurbuma artēziskās akas;
 • 1 ūdens atdzelžošanas iekārtas;
 • 1 ūdenstornis;
 • 3.35 km garš ūdensapgādes cauruļvads.

Kopējais iegūtais dzeramā ūdens apjoms vidēji gadā ir 16 tūkstoši m3.

Rīdzene

Ūdensapgādi nodrošina:

 • 2 dziļurbuma artēziskās akas;
 • 1 ūdens attīrīšanas iekārtas;
 • 1 ūdenstornis;
 • 1.88 km garš ūdensapgādes cauruļvadu tīkls

Kopējais iegūtais dzeramā ūdens apjoms vidēji gadā ir 10 tūkstoši m3.

Krīvi

Ūdensapgādi nodrošina:

 • 2 dziļurbuma artēziskās akas, aprīkotas ar dziļurbuma sūkņiem un spiedkatliem;
 • 1.03 km garš ūdensapgādes cauruļvadu tīkls

Kopējais iegūtais dzeramā ūdens apjoms vidēji gadā ir 5 tūkstoši m3.

Kanalizācija

Cēsu pilsēta.

Uzņēmums nodrošina sadzīves un ražošanas notekūdeņu:

 • savākšanu Cēsu pilsētas centralizētajā kanalizācijas tīklā un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI),  Raiskuma pagastā, Cēsu novadā,
 • attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu Gaujas upē;
 • sistēmu ekspluatāciju un apkopi, regulāru tīklu skalošanu ar augstspiediena tīklu skalošanas iekārtu un nepieciešamības gadījumos TV-inspekciju un tīklu remontu.

Notekūdeņu savākšanu un novadīšanu nodrošina:

 • 1 galvenā kanalizācijas sūkņu stacija, kas pārsūknē visus notekūdeņus uz NAI un 7 nelielas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas;
 • 6.5 km gari spiedvadi t. sk. 2 x 2.1 km no galvenās KSS līdz NAI;
 • 81.9 km garš pašteces kanalizācijas cauruļvadu tīkls

Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums vidēji gadā ir 1.9 miljoni m3.

 

Jāņmuiža.

Uzņēmums nodrošina sadzīves un ražošanas notekūdeņu:

 • savākšanu Jāņmuižas ciema centralizētajā kanalizācijas tīklā un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām NAI, Meža prospektā 2, Jāņmuiža, Cēsu novadā;
 • attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu mitrājā – Gaujas upē;
 • kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un apkopi. Tiek veikta regulāra tīklu skalošana ar augstspiediena tīklu skalošanas iekārtu un nepieciešamības gadījumos veikta TV-inspekcija un tīklu remonts..

Notekūdeņu savākšanu un novadīšanu nodrošina:

 • 3.45 km garš kanalizācijas cauruļvadu tīkls

Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums vidēji gadā ir 14.8 tūkstoši m3.

 

Rīdzene.

Uzņēmums nodrošina sadzīves un ražošanas notekūdeņu:

 • savākšanu Rīdzenes ciema centralizētajā kanalizācijas tīklā un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām “Mākoņi”, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā;
 • attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu Ķauķupītē;
 • kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un apkopi. Tiek veikta regulāra tīklu skalošana ar augstspiediena tīklu skalošanas iekārtu un nepieciešamības gadījumos veikta TV-inspekcija un tīklu remonts.

Notekūdeņu savākšanu un novadīšanu nodrošina:

 • 1.62 km garš kanalizācijas cauruļvadu tīkls.

Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums vidēji gadā ir 27.3 tūkstoši m3.

 

Krīvi.

Uzņēmums nodrošina sadzīves un ražošanas notekūdeņu:

 • savākšanu Krīvu ciema centralizētajā kanalizācijas tīklā un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām “Krīvi”, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads.
 • attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu Krīvupītē;
 • kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un apkopi. Tiek veikta regulāra tīklu skalošana ar augstspiediena tīklu skalošanas iekārtu un nepieciešamības gadījumos veikta TV-inspekcija un tīklu remonts.

Notekūdeņu savākšanu un novadīšanu nodrošina:

 • 0.93 km garš kanalizācijas cauruļvadu tīkls

Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums vidēji gadā ir 7.9 tūkstoši m3.