Publiskojamā informācija

Galvenie finanšu rādītāji

2017 2018 2019
Bilances kopsumma (euro) 18 268 095 17 941 837 18 606 601
Pamatkapitāla lielums (euro) 3 804 752 3 804 752 3 804 752
Neto apgrozījums (euro) 1 527 387 1 528 283 1 554 022
Peļņa (euro) 176 792 77 269 134 302
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) 873 401 638 760 536 987

Galvenie nefinanšu rādītāji

2017 2018 2019
Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) 601 424 631 680 632 300
No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) 1 074 552 1 005 413 1005 300

Iedzīvotāju skaits, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:

2017 2018                                                  2019    
Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi  Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem Iedzīvotāju skaits % no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Kanalizācija
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Priekuļu novada teritorijas un bijušā DK “Agra” teritorija Amatas novadā) 16 294 x 16 367 x 16 157 x
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā 15 388 94,4 15 465 94,50 15 467 95,7
Ūdensapgāde
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā) 16 266 x 16 190 x 16 030 x
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā 15 662 96,5 15 630 96,50 15 568 97,1

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro)

2017 2018 2019
Dividendes Cēsu novada pašvaldībai 70717 15454 16 117
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 94034 94006 95352
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 176715 198775 202236
Pievienotās vērtības nodoklis 211124 235885 212113
Nekustamā īpašuma nodoklis 3671 3685 3412
Dabas resursu nodoklis 21088 20549 20029
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis 1780 1596 1654
Riska nodeva 185 185 174

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro)

2017 2018 2019
Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums 0 0 0

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības forma Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”
Nozare NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
NACE 37.00   notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Kapitālsabiedrības lielums Maza kapitālsabiedrība
Juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Līdzdalība kapitālsabiedrībā Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100%
Vispārējais stratēģiskais mērķis Visā Cēsu pilsētas apkaimē nodrošināt ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām atbilstošām inženierkomunikācijām; sekmēt jaunu pieslēgumu veidošanu pie novada centralizētiem ūdensapgādes tīkliem un esošo pieslēgumu racionālo izmantošanu; optimizēt centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; veikt tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju; sakārtot pilsētas un ciemu lietus un ūdens apsaimniekošanas sistēmu; veikt tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju; sakārtot pilsētas un ciemu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu.
Līdzdalība citās sabiedrībās Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde.

Finanšu mērķi.

Stratēģiskais mērķis/                                                                                                 uzdevums/aktivitāte Plānots 2019.gadā Izpilde
1. Darbs ar debitoriem     
Realizēt efektīvu darbību ar debitoriem, nodrošinot zemu slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecību pret neto apgrozījumu (%) ≤ 3% 0,19%
Nodrošināt savlaicīgu debitoru parāda apriti (dienas) ≤45 34,5
2. Peļņa
Sasniegt pozitīvu peļņu (euro)                      ≥0 134 302
3.Apgrozījums 
Sasniegt stabilu neto apgrozījumu (euro) ≥ 1,5 milj. 1,6 milj.
4. Rentabilitāte
Sasniegt pozitīvu rentabilitāti (%) ≥0 8,60%
5. Kapitāla struktūra
Nodrošināt augstu pašu kapitāla īpatsvaru (%)                     >30 56,10 %
6. Naudas plūsma
Sasniegt stabilu pamatdarbības naudas plūsmu (euro)                     ≥230 tūkst. 356 tūkst.

Nefinanšu mērķi

Stratēģiskais mērķis                                                                                                     uzdevums/aktivitāte  Plānots 2019.gadā  Izpilde
1.  Nodrošināt kvalitatīvu LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam un nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu Gaujas upē. 
Kanalizācijas aglomerācijā                                                                       Izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus, (km) 0,1 0,47
                                                                                                                        No patērētājiem savākt, novadīt un attīrīt                                                                                                                          notekūdeņus (m3)              ≥0.9 milj.  1,1 milj.
                                                                                                                        Deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugums                                                                                                                              kanalizācijas pakalpojuma saņemšanai 108 68
Ūdensapkalpes zonā                                                                                  Izbūvēt jaunus ūdensvada tīklus (km) 0,1 0,58
                                                                                                                        Saražot un piegādāt patērētājiem ūdeni                                                                                                                              (m3)  ≥0,5 milj. 0,60 milj.
2. Pilnveidot un uzlabot esošo sistēmu un tehnoloģiju ekspluatāciju, ieviest atbilstošas metodes un tehnoloģijas, lai veicinātu efektīvāku norisi, vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu 
Nodrošināt pilsētai padotā dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši  normatīvo aktu prasībām                                                                                                                                                                veikt dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši                                                                                                                           prasībām (%) 100% 100%
Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām

veikt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši                                                                                                                                  B kategorijas piesārņojošās darbības                                                                                                                                    atļaujas  prasībām (%)

100% 100%
Nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi                                                    novērsto avāriju skaits ūdensvadā (gab.) ≤22 23
Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu novadīšanu                                novērsto avāriju skaits kanalizācijas                                                                                                                                     tīklos/sūkņu stacijās (gab.) ≤25/25 4/0
3.Nodrošināt personāla iespēju paaugstināt kvalifikāciju un profesionalitāti, nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu, lai efektīvi un kvalitatīvi varētu veikt savus darba pienākumus 
Nodrošināt profesionālo kvalifikāciju saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām

iegūt un uzturēt sertificētus speciālistus                                                                                                                             būvuzraudzības, būvdarbu vadīšanas un                                                                                                                             projektēšanas jomās (speciālistu skaits)

4 5
Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu                                     stropētāju un atbildīgo par kravu drošu                                                                                                                             pārvietošanu kvalifikācijas                                                                                                                                                     nodrošināšana (sertificētu darbinieku                                                                                                                                 skaits)

novērst traumatismu darba vietā (gab)

3

 

 

0

15

 

 

0

4. Uzlabot un pilnveidot klientu apkalpošanas procesu, ieviest uz klientiem orientētu, elastīgu un mērķtiecīgu darbību, kas nodrošina klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.
Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu uzskaites sistēmu                      nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu                                                                                                                             uzskaiti ar komercuzskaites                                                                                                                                                   mēraparātiem (%) 97 99
Uzlabot klientu apkalpošanas sistēmu                                                    samazināt saņemto sūdzību skaitu (gab.) 0 0
5. Uzņēmumam ir pozitīva reputācija sabiedrībā, regulāra informācija par uzņēmuma darbību, sasniegtajiem rezultātiem un attīstības plāniem 
Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā       veikt publicitātes pasākumus par                                                                                                                                          investīciju projektiem  un to realizāciju                                                                                                                              (gab.)

uzturēt uzņēmuma mājas lapu (gab.)

4

 

1

5

 

1

Auditēts 2019.gada pārskats

gada_parskats_2019

Auditēts 2017.gada pārskats.

gada_parskats 2017

Auditēts 2018.gada pārskats.

gada_parskats 2018

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra