Publiskojamā informācija

Galvenie finanšu rādītāji

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Bilances kopsumma (euro) 17 941 837 18 606 601 18 290 890 18 076 068 18 617 743
Pamatkapitāla lielums (euro) 3 804 752 3 804 752 3 804 752 3 804 752 4 912 313
Neto apgrozījums (euro) 1 528 283 1 554 022 1 616 696 1 784 194 1 939 234
Peļņa (euro) 77 269 134 302 81 587 210 342 80 854
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) 638 760 536 987 601 813 672 077 518 783

Galvenie nefinanšu rādītāji

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) 631 680 632 300 621 520 651 490 633 923
No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) 1 005 413 1 005 300 1 042 032 1 036 759 1 042 988

Iedzīvotāju skaits, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:

  2018 

2019

2020

2021 

Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi
Iedzīvotāju 
skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem 
 Iedzīvotāju skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Iedzīvotāju skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Iedzīvotāju skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Kanalizācija
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Cēsu novada teritorijas un bijušā DK “Agra” teritorija Cēsu novadā)
16 367
16 157
x
16 157
x
16 246
x
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā
15 465
94,50
15 467
95,70
15 467
95,70
15 626
96,20
Ūdensapgāde
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā)
16 190
x
16 030
x
16 030
x
16 017
x
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā
15 630
96,5
15 568
97,10
15 568
97,1
15 577
97,21

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro)

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Dividendes Cēsu novada pašvaldībai 15 454 16 117 8 159 105 171 8 085
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 94 006 95 352 104 737 108 670 114 232
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 198 775 202 236 217 835 225 314 236 534
Pievienotās vērtības nodoklis 235 885 212 113 212 700 248 707 422 374
Nekustamā īpašuma nodoklis 3 685 3 412 3 412 3 412 2 923
Dabas resursu nodoklis 20 549 20 029 21 734 22 187 22 093
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis 1 596 1 654 1 596 1 704 1 704
Riska nodeva 185 174 173 177 181

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro)

2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums 0 0 0 0 0
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums Cēsu ūdenssaimniecības attīstības V kārtas projektam (euro) 121 515,17 20 677 0 62 714 1 107 561

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības forma Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”
Nozare NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
NACE 37.00   notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Kapitālsabiedrības lielums Maza kapitālsabiedrība
Juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Līdzdalība kapitālsabiedrībā Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100%
Vispārējais stratēģiskais mērķis • Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētajās teritorijās;
• Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana;
• Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem;
• Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība.
Līdzdalība citās sabiedrībās Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska

Nefinanšu mērķu izpilde

Nefinanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju)
Mērķis Fakts iepriekšējā gadā (n-1) Plānotais pārskata gadā (n) Fakts pārskata gadā (n) Novirze no plānotā  Novirze no plānotā (%) Valdes skaidrojums par novirzēm 
1.Nodrošināt kvalitatīvu LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam un nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdenskrātuvēs.
Kanalizācijas tīklu izbūve un pārbūve (km) 0,1 0,1 0,1 Izpildīts. KT Vārnu un Ziedu ielās.
No patērētājiem savākt, novadīt un attīrīt notekūdeņus (m3) 1.0 milj. ≥0.9 milj. 1.04 milj. Izpildīts
Jauni pieslēgumi centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem 41 15 129 114 +8.6x Izpildīts.105 jauni pieslēgumi pievienojot Agras ciemu, 23 jauni pieslēgumi Cēsu pilsētā, 1 Jāņmuižā.
Ūdensvada tīklu izbūve un pārbūve (km) 1,2 0,35 0,52 0,17 +48.6% Izpildīts. ŪT Vārnu, Smilgu, Kanāla, Ziedu un Kovārņu ielās.
Iegūt, attīrīt un piegādāt patērētājiem ūdeni (m3) 0.65milj. ≥0.5 milj. 0.63 milj. Izpildīts
Jauni pieslēgumi centralizētajiem ūdensvada tīkliem 33 165 181 16 +9,7% Izpildīts. 157 jauni pieslēgumi pievienpjot Agras ciemu, 24 jauni pieslēgumi Cēsu pilsētā, viens Jāņmuižas ciemā
2.Pilnveidot un uzlabot esošo sistēmu un tehnoloģiju ekspluatāciju, ieviest atbilstošas metodes un tehnoloģijas, lai veicinātu efektīvāku norisi, vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu. Mērķa uzdevumi:
Nodrošināt pilsētai padotā dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši  normatīvo aktu prasībām veikt dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši  prasībām (%) 100% 100% 100% Izpildīts
Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši  B kategorijas piesārņojošās darbības                  atļaujas  prasībām (%) 100% 100% 100% Izpildīts
Nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi. Novērsto avāriju skaits ūdensvadā (gab.) 12/14 ≤22 11 Izpildīts
Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu novadīšanu. Novērsto avāriju skaits kanalizācijas  tīklos/sūkņu stacijās (gab.) ≤25/10 2/2 Izpildīts
Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, veikt uzņēmuma energoauditu 1 x 4 gados (gab.) 1 0 0 Nav plānotas aktivitātes 2022.gadā.
Nodrošināt energoresursu efektīvu izmantošanu, izbūvēt saules enerģijas elektrostaciju (gab.) 0 2 2 Izpildīts
Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un iespēju robežās uzlabot esošo AVS un SCADA sistēmu darbību ūdensapgādes sistēmai Cēsīs (sistēmu skaits) 1 1 1 Izpildīts
Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un iespēju robežās uzlabot esošo AVS un SCADA sistēmu darbību Cēsu un Jāņmuižas NAI (sistēmu skaits) 2 2 2 Izpildīts
Uzņēmuma darbības digitalizācija, uzturēt un pilnveidot digitālu resursu vadības un grāmatvedības sistēmu (sistēmu skaits) 1 1 1 Izpildīts
3.Nodrošināt personāla iespēju paaugstināt kvalifikāciju un profesionalitāti, nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu, lai efektīvi un kvalitatīvi varētu veikt savus darba pienākumus. Mērķa uzdevumi: 
Nodrošināt profesionālo kvalifikāciju saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām. iegūt un uzturēt būvuzraudzības, darbu vadīšanas un projektēšanas sertifikātus būvniecības jomās (sertifikātu skaits gab.) 5 3 5 2 66,67% Izpildīts
Apmaksāt katru gadu vienam darbiniekam mācību maksu augstākajā mācību iestādē. 1 1 1 Izpildīts
Nodrošināt darbinieku apmācību semināros un kursos saistībā ar jaunu materiālu un tehnoloģiju ieviešanu nozarē (darbinieku skaits) 3 3 7 4 +2,3x Izpildīts
Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu, novērst traumatismu darba vietā (gab.) 0 0 0 Izpildīts
Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu, stropētāju un atbildīgo par kravu drošu pārvietošanu kvalifikācijas nodrošināšana (sertifikātu skaits gab.) 12 3 3 Izpildīts
4. Uzlabot un pilnveidot klientu apkalpošanas procesu, ieviest uz klientiem orientētu, elastīgu un mērķtiecīgu darbību, kas nodrošina klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti. Mērķa uzdevumi:
Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu uzskaites sistēmu. Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu uzskaiti ar komercuzskaites mēraparātiem (%) 99 99 99 Izpildīts
Nodrošināt efektīvu klientu apkalpošanu elektronisko norēķinu vadības platformā – skaitītāju rādījumu ziņošana un rēķinu saņemšana tiešsaistē (vietņu skaits) 1 1 1 Izpildīts
Veikt klientu apmierinātības pētījumu 1 x 2 gados. 0 0 0 Nebija plānotas aktivitātes 2022.gadā
 5. Uzturēt uzņēmuma pozitīvu reputāciju sabiedrībā, regulāri sniegt informāciju par uzņēmuma darbību, sasniegtajiem rezultātiem un attīstības plāniem. Mērķa uzdevumi:
Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā, veikt publicitātes pasākumus par investīciju projektiem un to realizāciju (gab.) 4 2 3 1 50,00% Izpildīts
Uzturēt uzņēmuma tīmekļa vietni (gab.) 1 1 1 Izpildīts
Uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos, piem. Facebook (gab.) 0 1 1 Ipildīts
6. Nodrošināt, ka Cēsu novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz viens pakalpojumu sniedzējs – Cēsu pilsētas SIA “Vinda”, ieviest vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas sistēmu.
Veikt esošās Cēsu novada ūdenssaimniecības sistēmas izvērtēšanu un izstrādāt rīcības plānu, iekļaujot laika grafiku un nepieciešamos finanšu resursus. 0 0 0 Uzsākta izpēte. Notiek padziļināta izpēte Līgatnes apvienības ūdensapgādes sistēmai.
Izveidot darba grupu rīcības plāna izstrādei, organizēt un vadīt tās darbu. 0 1 1 Darba grupa izveidota
Pārņemt un apsaimniekot Cēsu novada ūdensapgādes sistēmas. 0 1 1 Agras ciems, Drabešu pagasts, Cēsu novads
Finanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju)
1. Darbs ar debitoriem. Realizēt efektīvu darbību ar debitoriem, nodrošinot zemu slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecību pret neto apgrozījumu (%) 0,02% ≤ 3% 0,02% Izpildīts. Šaubīgo debitoru atlikums uz 31.12.2022. ir 333 euro.
Nodrošināt savlaicīgu debitoru parāda apriti (dienas) 31,68 ≤45 % 41,2 Izpildīts
2. Peļņa. Sasniegt pozitīvu peļņu (euro) 210342 ≥0 80854 Izpildīts
3. Apgrozījums. Sasniegt stabilu neto apgrozījumu (euro) 1.78 milj. ≥1.6 milj. 1.93 milj. Izpildīts
4. Rentabilitāte. Sasniegt pozitīvu rentabilitāti (%) 11,8 % ≥0 4,20 % Izpildīts
5. Kapitāla struktūra. Nodrošināt augstu pašu kapitāla īpatsvaru (%) 57,0% >30 59,30% Izpildīts
6. Naudas plūsma. Sasniegt stabilu pamatdarbības naudas plūsmu (euro)(bruto) 402,9 tūkst. ≥200 tūkst. 217,7 tūkst. Izpildīts
Finanšu rādītāji (saskaņā ar 2022.gada budžeta plānojumu)
Rādītāji  Fakts iepriekšējā gadā (n-1) Plānotais pārskata gadā (n) Fakts pārskata gadā (n) Novirze no plānotā Novirze no plānotā (%) Valdes skaidrojums par novirzēm 
Neto apgrozījums, euro 1784194 1912571 1939234 26663 1,39% Izpildīts
Peļņa vai zaudējumi, euro 210342 38822 80854 42032 +2,08 reizes Izpildīts
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), euro 378121 213068 262133 49065 23,03% Izpildīts
Pašu kapitāls, euro 10306585 10990617 11037335 46718 0,43% Izpildīts
Pašu kapitāla atdeve ((ROE), % 17,30% 17,40% 17,57% 0,0017 0,98% Izpildīts
Kopējais likviditātes rādītājs 2,23 2,08 1,90 -0,18 -8,65% Kopējo likviditātes rādītāju samazina īstermiņa saistībās ietvertie nākamo periodu īstermiņa ieņēmumi (ES finansējuma ūdenssaimniecības attīstības projektiem norakstīšana ieņēmumos nākamā finanšu gada laikā) un par Saules elektrostacijas projektu saņemtais ES finansējuma avanss, kurš apstiprināts 2023.gadā un pārnests uz ilgtermiņa saistībām)
Likviditāte bez nākamo periodu īstermiņa saistībām (ES projektu finansējuma norakstīšana uz ieņēmumiem) un ES finansējuma avansa par Saules elektrostacijas projektu 4,87 4,44 5,32 0,88 19,82 Nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa bilancē – 246 675 euro, CFLA ES fondu finansējuma avanss -75094 euro
Saistības pret pašu kapitālu, % 75% 69% 69% 0 0,00% Saistības pret pašu kapitālu palielina “Nākamo periodu ieņēmumi” (ES finansējums ūdenssaimniecības attīstības projektiem), kas pakāpeniski, atbilstoši likumdošanai, tiks pārnesti uz Sabiedrības ieņēmumiem
Pamatdarbības neto naudas plūsma, euro 402860 108680 217710 109030 +2,0 reizes Izpildīts
Investīciju plāna izpilde, euro 367284 1401808 1420394 18586 1,33% Izpildīts
Pašvaldībai maksājamās dividendes par pārskata periodu, euro 105171 3882 8085 4203 +2,08 reizes Dalībnieku sapulces lēmums. Izpildīts.
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, euro 0 1107561 1107561 0 0,00% Cēsu novada pašvaldības mantiskais ieguldījums pamatkapitālā – ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli Baltā ielā, Eduarda Veidenbauma ielā, Rūpniecības ielā, Robežu ielā un ūdensapgādes inženiertīkli Agras ciemā Drabešu pagastā.
Ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas izlietojums kopā, euro Kapitālsabiedrībai nav ar Cēsu novada domes lēmumu atstātās peļņas daļas.

2023.gada 1.ceturksnis

Auditēts 2022.gada pārskats

2022_gada parskats_1.03.VINDA

Neauditēti finanšu pārskati par 2022.gada 1, 2. un 3.ceturksni

2022.gada 3.ceturksnis

2022. gada 2.ceturksnis

2022_gada_1_ceturksnis

Auditēts 2021.gada pārskats

_Gada pārskats 2021

Neauditēti finanšu pārskati par 2021.gada 1, 2.un 3.ceturksni

2021.g.3.cet..xlsx

2021.g.2.cet..xlsx

2021.g.1.cet..xlsx

Auditēts 2020.gada pārskats

Gada pārskats 2020

Auditēts 2019.gada pārskats

gada_pārskats_2019

Auditēts 2017.gada pārskats.

gada_pārskats 2017

Auditēts 2018.gada pārskats.

gada_pārskats 2018

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra