Publiskojamā informācija

Galvenie finanšu rādītāji

2017 2018 2019 2020 2021
Bilances kopsumma (euro) 18 268 095 17 941 837 18 606 601 18 290 890 18 076 068
Pamatkapitāla lielums (euro) 3 804 752 3 804 752 3 804 752 3 804 752 3 804 752
Neto apgrozījums (euro) 1 527 387 1 528 283 1 554 022 1 616 696 1 784 194
Peļņa (euro) 176 792 77 269 134 302 81 587 210 342
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās (euro) 873 401 638 760 536 987 601 813 672 077

Galvenie nefinanšu rādītāji

2017 2018 2019 2020 2021
Patērētājiem piegādātais ūdens (m3) 601 400 631 680 632 300 621 520 651 490
No patērētājiem savāktie un novadītie notekūdeņi (m3) 1 074 500 1 005 413 1 005 300 1 042 032 1 036 759

Iedzīvotāju skaits, kuri ir pievienojušies Cēsu kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai:

2017   2018 

2019

2020

2021 

Pakalpojuma veids un teritoriju nosaukumi
 
 
Iedzīvotāju 
skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem 
 Iedzīvotāju skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Iedzīvotāju skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Iedzīvotāju skaits
% no teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem
Kanalizācija
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā (aglomerācijā ir iekļauta gandrīz visa Cēsu pilsētas teritorija, daļa no Dukuru ciema, Cēsu novada teritorijas un bijušā DK “Agra” teritorija Cēsu novadā)
16294
x
16 367
16 157
x
16 157
x
16 246
x
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritorijā
 15388
94,4
15 465
94,50
15 467
95,70
15 467
95,70
15 626
96,20
Ūdensapgāde
Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā (teritorijā nav iekļauti 246 deklarētie iedzīvotāji Cēsu pilsētā)
16 226
x
16 190
x
16 030
x
16 030
x
16 017
x
Faktiski pievienojušies deklarētie iedzīvotāji Cēsu ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā
15 662
96,5
15 630
96,5
15 568
97,10
15 568
97,1
15 577
97,21

Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, aprēķināts par gadu (euro)

2017 2018 2019 2020 2021
Dividendes Cēsu novada pašvaldībai 27 573 15 454 16 117 8 159 105 171
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 93 096 94 006 95 352 104 737 108 670
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 175 836 198 775 202 236 217 835 225 314
Pievienotās vērtības nodoklis 215 143 235 885 212 113 212 700 248 707
Nekustamā īpašuma nodoklis 3 903 3 685 3 412 3 412 3 412
Dabas resursu nodoklis 19 996 20 549 20 029 21 734 22 187
Uzņēmuma vieglā transporta nodoklis 1 780 1 596 1 654 1 596 1 704
Riska nodeva 185 185 174 173 177

Informāciju par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (euro)

2017 2018 2019 2020 2021
Saņemts valsts vai pašvaldības finansējums 0 0 0 0 0
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums Cēsu ūdenssaimniecības attīstības V kārtas projektam (euro) 376 665,31 121 515,17 20 677 0 62 713,68

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus un dāvinājumus

Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības forma Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vinda”
Nozare NACE 36.00 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
NACE 37.00   notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Kapitālsabiedrības lielums Maza kapitālsabiedrība
Juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Līdzdalība kapitālsabiedrībā Cēsu novada pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā: 100%
Vispārējais stratēģiskais mērķis Visā Cēsu pilsētas apkaimē nodrošināt ar vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasībām atbilstošām inženierkomunikācijām; sekmēt jaunu pieslēgumu veidošanu pie novada centralizētiem ūdensapgādes tīkliem un esošo pieslēgumu racionālo izmantošanu; optimizēt centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; veikt tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju; sakārtot pilsētas un ciemu lietus un ūdens apsaimniekošanas sistēmu; veikt tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju; sakārtot pilsētas un ciemu lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu.
Līdzdalība citās sabiedrībās Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska

Nefinanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju)

Mērķis Fakts iepriekšējā gadā (n-1) Plānotais pārskata gadā (n) Fakts pārskata gadā (n) Novirze no plānotā  Novirze no plānotā (%) Valdes skaidrojums par novirzēm 
1.Nodrošināt kvalitatīvu LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām atbilstošu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padevi ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam un nodrošināt sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz NAI, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu Gaujas upē. Mērķa uzdevumi: 
Izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus, (km) 0,21 0,1 0,1 Izpildīts
No patērētājiem savākt, novadīt un attīrīt notekūdeņus (m3) 1.0 milj. ≥0.9 milj. 1.0 milj. Izpildīts
Deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugums kanalizācijas pakalpojuma saņemšanai 159 69 70 1 +1.4% Izpildīts
Izbūvēt jaunus ūdensvada tīklus (km) 1,09 0,1 1,2 1,1 +13 reizes Izpildīts. Nodoti ekspluatācijā ūdensvada tīkli, kas savieno Agras ciemu Drabešu pagastā ar Cēsu pilsētu.
Saražot un piegādāt patērētājiem ūdeni (m3) 0.6 milj. ≥0.5 milj. 0.65 milj. Izpildīts
2.Pilnveidot un uzlabot esošo sistēmu un tehnoloģiju ekspluatāciju, ieviest atbilstošas metodes un tehnoloģijas, lai veicinātu efektīvāku norisi, vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu. Mērķa uzdevumi:
Nodrošināt pilsētai padotā dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši  normatīvo aktu prasībām veikt dzeramā ūdens attīrīšanu atbilstoši  prasībām (%) 100% 100% 100% Izpildīts
Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši  B kategorijas piesārņojošās darbības                  atļaujas  prasībām (%) 100% 100% 100% Izpildīts
Nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi. Novērsto avāriju skaits ūdensvadā (gab.) 18 ≤22 dec.14 Nepārtraukta ūdens padeve nodrošināta, 12 avārijas centralizētajos ūdensvados. Papildu likvidētas 14 avārijas ūdensvadu pievadu pievienojumu vietās (privātmāju pievienojumi).
Nodrošināt nepārtrauktu notekūdeņu novadīšanu. Novērsto avāriju skaits kanalizācijas  tīklos/sūkņu stacijās (gab.) 6/0 ≤25/25 3/0 Nepārtraukta notekūdeņu novadīšana nodrošināta, 3 avārijas centralizētajos ielu cauruļvados, sūkņu stacijās avāriju nav.
3.Nodrošināt personāla iespēju paaugstināt kvalifikāciju un profesionalitāti, nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus un aprīkojumu, lai efektīvi un kvalitatīvi varētu veikt savus darba pienākumus. Mērķa uzdevumi: 
Nodrošināt profesionālo kvalifikāciju saskaņā ar uzņēmuma vajadzībām. iegūt un uzturēt būvuzraudzības, darbu vadīšanas un projektēšanas sertifikātus būvniecības jomās (sertifikātu skaits gab.) 5 4 5 1 25,00% Izpildīts
Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu. Stropētāju un atbildīgo par kravu drošu pārvietošanu kvalifikācijas nodrošināšana (sertifikātu skaits gab.) 14 3 12 9 +4 reizes Izpildīts
Novērst traumatismu darba vietā (gab) 0 0 0 Izpildīts
4. Uzlabot un pilnveidot klientu apkalpošanas procesu, ieviest uz klientiem orientētu, elastīgu un mērķtiecīgu darbību, kas nodrošina klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti. Mērķa uzdevumi:
Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu uzskaites sistēmu. Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu uzskaiti ar komercuzskaites mēraparātiem (%) 99 98 99 1 +1,0% Izpildīts
 5. Uzņēmumam ir pozitīva reputācija sabiedrībā, regulāra informācija par uzņēmuma darbību, sasniegtajiem rezultātiem un attīstības plāniem. Mērķa uzdevumi:
Veicināt uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā, veikt publicitātes pasākumus par investīciju projektiem un to realizāciju (gab.) 11 4 4 Izpildīts
Uzturēt uzņēmuma mājas lapu (gab.) 1 1 1 Izpildīts
Finanšu mērķi (Saskaņā ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju)
1. Darbs ar debitoriem. Realizēt efektīvu darbību ar debitoriem, nodrošinot zemu slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecību pret neto apgrozījumu (%) 0,07% ≤ 3% 0,02% Izpildīts. Šaubīgo debitoru atlikums uz 31.12.2021. ir 333 euro.
Nodrošināt savlaicīgu debitoru parāda apriti (dienas) 32,19 ≤45 % 31,68 Izpildīts
2. Peļņa. Sasniegt pozitīvu peļņu (euro) 81587 ≥0 210 342 Izpildīts
3. Apgrozījums. Sasniegt stabilu neto apgrozījumu (euro) 1.6 milj. ≥1.5 milj. 1.78 milj. Izpildīts
4. Rentabilitāte. Sasniegt pozitīvu rentabilitāti (%) 5,0% ≥0 11,8% Izpildīts
5. Kapitāla struktūra. Nodrošināt augstu pašu kapitāla īpatsvaru (%) 56,3% >30 57,0% Izpildīts
6. Naudas plūsma. Sasniegt stabilu pamatdarbības naudas plūsmu (euro)(bruto) 276,2 tūkst. ≥230 tūkst. 402,9 tūkst. Izpildīts

 

Finanšu pārskati par 2022.gadu

Neauditēti finanšu pārskati par 2022.gada 1, 2. un 3.ceturksni

Bilance 2.cet.

Naudas plūsma 2.cet.

PZ aprēķins 2.cet.

2022_gada_1_ceturksnis

Auditēts 2021.gada pārskats

_Gada pārskats 2021

Neauditēti finanšu pārskati par 2021.gada 1, 2.un 3.ceturksni

2021.g.3.cet..xlsx

2021.g.2.cet..xlsx

2021.g.1.cet..xlsx

Auditēts 2020.gada pārskats

Gada pārskats 2020

Auditēts 2019.gada pārskats

gada_pārskats_2019

Auditēts 2017.gada pārskats.

gada_pārskats 2017

Auditēts 2018.gada pārskats.

gada_pārskats 2018

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati
Kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra